เครื่องผ่าไม้ไผ่

Authors

  • ธนัตถา กรพิทักษ์ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร (055) 416625 โทรสาร (055) 416625 ต่อ 17

Keywords:

ไม้ไผ่, เครื่องผ่า, การผ่า, Bamboo, Chop Machine, Chop

Abstract

การวิจัยเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผ่าไม้ไผ่ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในขั้นตอนการเตรียมเส้นตอกสำหรับสานเข่งใส่ผลไม้ ที่ต้องใช้เส้นตอกที่มีความยาว 6 ถึง 8 เมตร ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องผ่าไม้ไผ่ให้สามารถผ่าได้ตลอดความยาวของลำต้น โดยใช้หลักการดันกระแทกลำไม้ไผ่ด้วยกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้าเพื่อดึงลวดสลิงที่ยึดติดกับหัวจับลำไม้ไผ่ที่สามารถขยายออกและหดตัวเข้า เพื่อทำการจับยึดไม้ไผ่ตั้งแต่ด้านโคนจนถึงปลายลำ และติดตั้งล้อเลื่อนให้วางอยู่บนรางสำหรับประคองหัวจับขณะที่เลื่อนไป-มา เพื่อดันให้ลำไม้ไผ่พุ่งเข้าไปกระแทกที่หัวผ่า (จำปาผ่าไม้ไผ่) จากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องผ่าไม้ไผ่ พบว่าสามารถผ่าไม้ไผ่ได้ทุกขนาดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านความหนาและความยาว ประสิทธิภาพด้านเวลานั้นพบว่าการผ่าไม้ไผ่ที่มีความยาว 2 เมตร หนา 7 มิลลิเมตร ใช้เวลาผ่าเฉลี่ย 0.47 นาที ความหนา 9 มิลลิเมตร ใช้เวลาผ่าเฉลี่ย 0.53 นาที ความยาว 4 เมตร หนา 7 มิลลิเมตร ใช้เวลาผ่าเฉลี่ย 1.06 นาที ความหนา 10 มิลลิเมตร ใช้เวลาผ่าเฉลี่ย 1.10 นาที ความยาว 8 เมตร หนา 9 มิลลิเมตร ใช้เวลาผ่าเฉลี่ย 1.58 นาที ความหนา 10 มิลลิเมตร ใช้เวลาผ่าเฉลี่ย 2.02 นาที และมีต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าเพียง 5.10 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง

 

A bamboo Chopping Machine

The objective of this research is for designing and inventing a bamboo chopping machine.  This machine was developed for preparing bamboo bands used for weaving fruit baskets.  The bamboo bands have a length between 6 to 8 meters, so this machine has to cut and chop through bamboos.  A principle of this machine is impacting a bamboo by motor, 2 hp, which tensions a wire sling which was held a clamp catching a bamboo.  It can adjust a clamp to catch a bamboo at the top to the end of a bamboo. Moreover, this machine has a roller bar under a bamboo to hold the clamp for sliding a bamboo to a cutter.  From finding an efficient test, this machine can cut and chop a bamboo without a constraint of thickness or length.  For efficiency in term of time, average speeds of cutting of this machine when cutting a bamboo, 7 and 9 mm of thickness with 2 meters of length, are 0.47 and 0.53 second respectively.  For cutting a bamboo, 7 and 10 mm of thickness with 4 meters of length, average speeds of cutting of this machine are 1.06 and 1.10 seconds respectively.  For cutting a bamboo, 8 and 9 mm of thickness with 8 meters of length, average speeds of cutting of this machine are 1.58 and 2.02 seconds respectively.  Finally, a cost of running this machine consuming electricity is 5.10 baht per hour.

Downloads