ระบบรายงานผลออกซิเจนในน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำ

Authors

  • ปรีชา มหาไม้ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร 055-515900 โทรสาร 055-511833
  • สมบัติ สันกว๊าน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร 055-515900 โทรสาร 055-511833
  • ยงยุทธ ภูสีนาค สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร 055-515900 โทรสาร 055-511833

Keywords:

เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ, เซนเซอร์ออกซิเจนในน้ำ, วงจรแปลงผันกำลังแบบทอนระดับ, Surface aerator, DO sensors, Buck converter

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบไร้สายแบบอัตโนมัติของเครื่องเติมออกซิเจนที่ผิวน้ำสำหรับบ่อเลี้ยงปลาเพื่อป้องกันการขาดออกซิเจนแบบเฉียบพลัน ในช่วงเวลากลางคืน โดยที่ระบบสามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำด้วยตัวตรวจวัด (DO Sensors) ได้ในช่วง 0-10 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำหนดเวลาการรายงานผลปริมาณออกซิเจนแบบเวลาจริงได้ การทำงานของระบบ เมื่อปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ชุดควบคุมจะส่งสัญญาณให้เครื่องหมุนใบกังหัน เพื่อเติมออกซิเจนลงสู่ผิวน้ำ จนกว่าจะมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอตามที่กำหนดเครื่องจะหยุดการทำงานทันทีเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ตัวเครื่องใช้พลังงานหลักจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 60 วัตต์ ผ่านชุดประจุด้วยวงจรแปลงผันแรงดันแบบทอนระดับ ประจุแบตเตอรี่ขนาด12 โวลต์ 32 แอมแปร์ชั่วโมง ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานเป็นแบบอัตโนมัติสามารถวัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบเวลาจริงแล้วส่งค่ากลับมาแสดงผลยังคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยผ่านเครือข่ายแบบไร้สาย ประสิทธิภาพของชุดประจุแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยร้อยละ 80 และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ย 0.33 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง

 

An Automatic Reporting System Of Dissolved Oxygen for Surface Aerator

This article presents measurements of dissolved oxygen taken by automatic wireless sensors in a fish pound. The system can measure the amount of dissolved oxygen in ranges from 0-10 mg per liter with DO sensors and schedule real-time reporting, including remote logging on a portable computer which is updated via a wireless connection.The system functions when the oxygen content is lower than a set point. At that time, the control unit will send a signal to rotate turbine blades until the required amount of oxygen is measured in the water. At that point, to save energy, the blades will stop rotating. The primary energy source of energy is a 60 watt solar panel which charges a 12-volt battery at 32 ampere hours with a buck converter. The experiment shows that the system can operate automatically to measure dissolved oxygen in real time and that the efficiency of the battery charger averages 80 percent and dissolved oxygen was discovered to increase at a rate of 0.33 mg per liter per hour.

Downloads