ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก ในจังหวัดลำปาง

Authors

  • กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 25100 โทร 054-237352 โทรสาร 054-241079

Keywords:

ปัญหา, ความต้องการ, การผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก, Problems, Needs, Ceramic Industrial Traders

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำปาง จำนวน 230 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อการวิเคราะห์ 225 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.83 ของประชากรทั้งหมด แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

ปัญหาของผู้ประกอบการการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย3.28 ด้านแรงงานมีปัญหาสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 3.49 และมีปัญหาน้อยสุดด้านการผลิตมีค่าเฉลี่ย 3.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีปัญหามากสุดคือราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมาได้แก่การลดต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.16 และราคาเครื่องมือเครื่องจักรมีปัญหาน้อยสุดอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.56

ความต้องการช่วยเหลือของผู้ประกอบการการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.26 ด้านแรงงานมีความต้องการช่วยเหลือสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 3.4 และต้องการช่วยเหลือน้อยสุดด้านการผลิตมีค่าเฉลี่ย 3.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความต้องการช่วยเหลือมากสุดคือราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมา ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.08 และการหาตลาดใหม่ในต่างประเทศต้องการช่วยเหลือน้อยสุดอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.64

 

The Problems and the Needs of Ceramic Industrial Traders in Lampang Province

This research was studied about the Problems and the Needs of Ceramic Industrial Traders in Lampang Province.The target sample size, the ceramic factory administrators in Lampang Province, were 230 people. The information was collected by the closed – questionnaires. The completed questionnaires were for the analyzing procedure about 225 copies. There was the percentage of 97.83 from the whole sample size and the statistics for an analysis those information were the Means and the Standard Deviation.

The research found out that the Problems of Ceramic Industrial Traders were in the medium level. There was the percentage of 3.28. The labor section had the most problem in the percentage of 3.49. The production had the least average with the percentage of 3.12. When we considered in each item, we found out that the cost of fuel for burning had the most average, it was the percentage of 4.48. The next level was decreasing the product cost, it was a high level in the percentage of 4.16. The least problem was the cost of machines, it was the fairly level in the percentage of 2.56.

The majority needs of helping for the Ceramic Industrial Traders had the fair level, it was the percentage of 3.26. The second needs for the assistant was the labor section, it was in the percentage of 3.43. The least of assistant was the production, it was the percentage of 3.12. When we considered in each item, we found out that the cost of fuel for burning need the most assistant, it was the percentage of 4.28. The next level was decreasing the product costs, it was in the percentage of 4.08. The least assistant was finding the new domestic market , it was the fairly level in the percentage of 2.64.

Downloads