การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์จำกัด

Authors

  • จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา สาขาวิชาเทคโนโลยีมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 25100 โทร 054-237399 โทรสาร 054-241079

Keywords:

การพัฒนา, ประสิทธิภาพ, กระบวนการผลิต, เสื้อผ้าสาเร็จรูป, Developing, Efficiency, Production Process, Garment

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของนอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำงานของพนักงานในโรงงานตัวอย่าง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้หลักการ การกำจัด – การรวมกัน – การจัดใหม่ – การทำให้ง่าย (ECRS) เพื่อลดขั้นตอนและลดเวลาในกระบวนการผลิต โดยวิธีการศึกษาเวลามาตรฐานของการทำงาน ในแต่ละขั้นตอนการผลิตของพนักงานก่อนและหลังการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์กางเกงเวส เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คือนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิทัล และแบบบันทึกการจับเวลาวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตจาก 44.44 นาที เป็น 41.42 นาที หรือลดลงร้อยละ 6.79 และลดขั้นตอนการผลิตโดยการรวมขั้นตอนการผลิตเข้าด้วยกัน ช่วยทำให้ขั้นตอนในการผลิตลดลงจาก 155 ขั้นตอน เป็น 98 ขั้นตอน หรือลดลงร้อยละ 36.77 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้หลักการ การกำจัด – การรวมกัน – การจัดใหม่ – การทำให้ง่าย ในการทำงานสามารถลดขั้นตอนและลดเวลาในการทำงานได้

 

Developing Production Process Efficiency of Garment Factory A Case Study of Northern Airtime Company

This research is studied and developed the efficiency of soldier for pants production in the Northern Airtime Company. The research objectives were to: study the employee’s methods to do their works and reform the new employee’s methods to get the high efficiency. The methods are used base on Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify (ECRS) for reduce the step and time in the production process. The research is studied the standard timer which used in each of the production process both before and after applied the ECRS principles. The sampling group of this research was the soldier’s pants production. The tools of this research were the digital stopwatch and the memo of the analysis timer.

The results of the research were as follows. The methods were reduced the timer of process form 44.44 minutes to 41.42 minutes or 6.79% and reduced the step of production process from 155 steps to 98 steps or 36.77% Therefore the Northern Airtime Company applied the ECRS principles in their production process, they were able to reduce the step and timer in their process.

Downloads