การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใบตาล

Authors

  • ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237399 ต่อ 1333 โทรสาร 054-241079

Keywords:

การออกแบบและสร้าง, ใบตาล, กระบวนการแยก, การประเมินสมรรถนะ, design and construction, palm leaf, separation, assessment performance

Abstract

งานวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใบตาลครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ออกแบบและสร้าง  หาประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพของเครื่อง  สำหรับกลุ่มจักสานกล่องข้าวและกระเป๋าโดยใช้ใบตาลของหมู่บ้านปงยางคก   ต.ปงยางคก     อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง  สมรรถนะของเครื่องที่ออกแบบจะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเนื่องจากเป็นเครื่องขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ซึ่งเครื่องที่ออกแบบนี้ใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด  24 โวลต์  36 วัตต์   เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนลูกกลิ้ง  เพื่อลำเลียงใบตาลผ่านชุดใบมีดตามขนาดที่กำหนดไว้  ซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้ตามต้องการ  โดยผลการประเมินสมรรถนะ  สามารถแยกเส้นใบตาลขนาดความกว้าง 1 เซนติเมตร วัดค่าเฉลี่ยได้ 1.03 เซนติเมตร  ขนาดความกว้าง 1.5 เซนติเมตร  วัดค่าเฉลี่ยได้ 1.46 เซนติเมตร  ขนาดความกว้าง 2 เซนติเมตร  วัดค่าเฉลี่ยได้  2.00 เซนติเมตร  ใช้เวลาในการแยกเฉลี่ย 4 วินาที/ใบ  ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งความเร็ว  มอเตอร์มีกำลังเพียงพอในการขับลำเลียงใบตาล  และการประเมินคุณภาพของเครื่องโดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ  0.94  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้    จึงกล่าวได้ว่า  เครื่องแยกเส้นใบตาลที่พัฒนาขึ้น  สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

Design and Construction of Palm Leaf Separation Machine

The research aimed (1) to design and construct a palm leaf separating machine for use in wickerwork and (2) to evaluate the efficiency and quality of the palm leaf separating machine used in the making of wickerwork at Pong Yang Kok Village, Hang Chat District, Lampang. The machine was designed to be portable so it is both compact and lightweight. The engine is a 24 volt 36 watt direct current motor propelling the control roller to transfer palm leaves into the specified blade sets. The users are able to adjust the motor's speed and direction. The results from the use of the machine showed that the machine could separate palm leaves into 3 sizes, namely 1 cm, 1.5 cm and 2 cm. The average time to separate was 4 seconds per leaf. A specialist estimated the machine's index of item objective congruence (IOC) at 0.94 , which was the level that the research was set to achieve and therefore, the palm leaf separating machine served its purpose successfully.

Downloads