การพัฒนาเคลือบโครมทินเรด อุณหภูมิ 1200 oC

Authors

  • ศิริมา เอมวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-241079

Keywords:

เคลือบโครมทินเรด, บรรยากาศออกซิเดชั่น, ทฤษฎีของเซเกอร์, Chrome -Tin Red Glaze, Oxidation firing, Seger Formula

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนผสมของเคลือบโครมทินเรดที่ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส โดยการแปรค่าอัตราส่วนผสมอะลูมินา 0.20 - 0.35 โมล กำหนดช่วงห่าง 0.05 โมล และซิลิกา  2.00 - 3.5 โมล  กำหนดช่วงห่าง 0.5 โมล โครมิกออกไซด์ ร้อยละ 0.1 และทินออกไซด์  ร้อยละ 5  คำนวณหาค่าโดยใช้ทฤษฎีของเซเกอร์ ได้ทั้งสิ้นจำนวน 16 อัตราส่วนผสม ทำการชั่งวัตถุดิบด้วยเครื่องชั่งไฟฟ้า นำไปบดด้วยโกร่งบดไฟฟ้า อัตราส่วนผสมละ 15 นาที  ชุบเคลือบบนแผ่นทดสอบ  นำไปเผาด้วยเตาไฟฟ้า CARBOLITE/CWF 13/15 เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส  บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชั่น ใช้ระยะเวลาในการเผา 8 ชั่วโมง

ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้ได้แก่อัตราส่วนผสมที่ 2    ประกอบด้วยวัตถุดิบดังต่อไปนี้ โซดาเฟลด์สปาร์ ร้อยละ 28.79 แบรียมคาร์บอเนต ร้อยละ  20.15 ดินขาวลำปาง ร้อยละ  6.94  ทัลค์ ร้อยละ 10.82   หินปูน ร้อยละ 4.73  ควอตซ์ ร้อยละ 28.57  โครมิกออกไซด์ ร้อยละ  0.1  และทินออกไซด์ ร้อยละ 5

 

The development of chrome tin-red temperature 1200 oC

The objective of this research was to find a ratio of chrome-tin red glazes fired at 1,200°C by adjusting the ratios of alumina (0.20-0.35 mole with 0.05 mole gap) and silica (2.00-3.50 mole with 0.50 mole gap) using 0.1% chromic oxide and 5% tin oxide. The calculation was made using the Seger formula and resulted in 16 ratios. The raw materials were  weighed and ground for 15 minutes using an electric metal grinder and then dipped in a specimen and fired in an electric furnace at 1200°C under oxidation firing for 8 hours.

The 2nd ratio was the most suitable. This contained 28.79% soda feldspar, 20.15% barium carbonate, 6.94% Lampang clay, 10.82 % talc, 4.73% limestone, 28.57% quartz, 0.1% chromic oxide, and 5% of tin oxide.

Downloads