การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

Main Article Content

ศุภวุฒิ ผากา
สันติ วงศ์ใหญ่
อดิศร ถมยา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเห็ด โดยการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด โดยวิธีการควบคุมการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติซึ่งมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด ที่ส่งสัญญาณทางไฟฟ้าเข้ามายังชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นพร้อมด้วยการเขียนโปรแกรมให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อ นำค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นมาเปรียบเทียบกับค่าปรับตั้งไว้ เมื่อเกิดมีค่าทั้ง 2 ไม่ตรงตามค่าเป้าหมาย ระบบควบคุมจะส่งสัญญาณไปยังระบบปั้มน้ำให้ทำงานโดยการจ่ายน้ำผ่านท่อน้ำและหัวสปริงเกอร์ที่ได้ออกแบบให้มีการกระจายน้ำทั่วบริเวณโรงเพาะเห็ด

ผลจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่ากลุ่มอาชีพเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลห้างฉัตร จังหวดลำปาง มีความพึงพอใจในปริมาณและคุณภาพของเห็ดอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.26 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ 0.7 สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตเห็ดเฉลี่ย 10.1 กิโลกรัมต่อการเก็บผลผลิตเห็ด 1 ครั้ง ทางคณะผู้วิจัยยได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมดังกล่าวสู่ชุมชนโดยมีการจัดอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดและคณะผู้วิจัย

 

Developing suitable system of temperature and humidity control for mushroom’s growth at Baan Tung Bor Paan’s mushroom farm, Pongyangkok, Hangchat, Lampang.

The Purpose of this research is the quantity and quality improvement of mushrooms by using suitable system of temperature and humidity control for the growth of mushroom cultivation community. The system is designed for automatic dispersion of water for controlling the temperature and humidity sensor in mushroom farm, which transfers the electric signal to the temperature and humidity sensor by setting parameter on microcontroller board. Then use temperature and humidity sensor to compare to parameter on microcontroller board. If the result of the sensor is unequal to the parameter on microcontroller board, the controller system will transfer the electric signal to the water pump system. After that the water pump system will distribute to the mushroom cultivation.

The research found that the group of mushroom cultivation the community of Baan Tung Bor Paan’s mushroom Farm, Pongyangkok, Hangchat, Lampang was in satisfactory level quantity and quality of mushroom at 4.26 and S.D. at 0.7. Can increase the quantity of mushroom product at an average of 10.1 kilograms. Therefore, the researchers set up the time for seminar and training in order to let them understand more about temperature and humidity and good relationship between both of them.

Article Details

Section
บทความวิจัย