การประยุกต์ใช้ระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RFID ในการควบคุมฟาร์มเลี้ยงสุกร

Authors

  • สิทธินันท์ ทองศิริ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร (055) 416625 โทรสาร (055) 416625
  • อดุลย์ พุกอินทร์ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมีต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร (055) 416625 โทรสาร (055) 416625

Keywords:

RFID อุปกรณ์ที่ใช้ระบบคลื่นความถี่วิทยุ, การควบคุมฟาร์มสุกร, RFIDRadio Frequency Identification, Farm management

Abstract

ในงานวิจัยนี้ได้นำเทคโนโลยีระบบชี้เฉพาะคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรม ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากมาตรฐานการเลี้ยงสุกรจากกรมปศุสัตว์ ในการจัดการเลี้ยงสุกรในฟาร์ม โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ทำการทดสอบเชิงแฟกทอเรียล 32 (Full Factorial Design) เพื่อหาประสิทธิภาพโปรแกรม และอุปกรณ์สนับสนุน RFID และทดสอบการทำงานของโปรแกรม จากการวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธี ANOVA พบว่าค่าของจำนวนข้อมูลแท็กส์ (Tag) มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งต่ำกว่า 0.05 ของค่านัยสำคัญทางสถิติจึงบอกได้ว่าระยะการอ่านแท็กส์ที่เปลี่ยนไปก็จะส่งผลกับการอ่านค่าของตัวรีดเดอร์ ในขั้นตอนของการดำเนินการผู้วิจัยได้ติดแท็กส์กับสุกรเลี้ยงในฟาร์มและทำการเก็บข้อมูลโดยใช้รีดเดอร์ (RFID Reader) เพื่อนำมาลงในฐานข้อมูลของโปรแกรมที่พัฒนา และจัดการฟาร์มเลี้ยงโดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นผลจากการศึกษาวิจัยนี้พบว่าโปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูลระบบการเลี้ยงสุกรได้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่การวิจัยตั้งไว้

 

The Application of Identification System Using RFID Radio Frequency Identification (RFID) for Pig Farming Control.

In this research, the Radio Frequency Identification (RFID) system was used to control pig feeding. A proposed program was developed from standard data regarding pig feeding management collected by the Department of Livestock Development. The efficiency of the developed program run on the devices was determined through a 32 full factorial design. Tags were used to identify pigs and the data were collected with an RFID reader. From the results of ANOVA, the value of the tags data is 0.00 (so p < 0.05). This indicates that the distance of the reading tag may affect the efficiency of the reader. Researchers tagged the pigs and collected data using an RFID Reader, then entered the data into the database for farm-management program. The results reveal that the developed program was successful for controlling pigs feeding and fulfilling the purposes of the research.

Downloads