การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงสาธารณะระบบเอฟเอ็ม ด้วย RDS

Authors

  • ณรงค์ เครือกันทา สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-241079

Keywords:

การส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ, การสื่อสารข้อมูล, การกระจายเสียงสาธารณะแบบดิจิตอล, Radio Data System, Data Communication, Digital Radio Broadcasting

Abstract

การสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านระบบกระจายเสียงสาธารณะระบบเอฟเอ็มด้วยการส่งข้อมูลผ่าน คลื่นวิทยุ เป็นวิธีการผสมข้อมูลดิจิตอลบนสัญญาณแอนะล็อก โดยข้อมูลที่ถูกผสมสัญญาณบนความถี่ พาหะรองของระบบเอฟเอ็มที่ 57 กิโลเฮิรตซ์ และส่งออกจากสถานีวิทยุไปยังผู้รับที่มีเครื่องรับวิทยุเอฟ เอ็มทั้งในบ้านและในรถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องช่วยนำเส้นทาง เมื่อถึงเครื่องรับจะแยก สัญญาณข่าวสาร ออกจากสัญญาณเสียง และแสดงผลตามมาตรฐานการสื่อสาร IEC 62106 ed.2:2009 โดยข้อมูลที่ส่งจะเป็น การรายงานสภาพจราจร การแสดงเวลามาตรฐาน การควบคุมระบบ การแจ้งเตือน อุบัติภัย ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ช่องสัญญาณสื่อสารที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์ที่สูงขึ้น

 

Efficient approaches to FM Radio Broadcasting by RDS

Data communication via public broadcasting using FM with RDS involves mixing the signal with digital data on the sub-carrier FM analog signal (57 Khz) transmitted from a radio station to FM receivers in houses, cars, mobile phones, and vehicle navigators. The receiver will separate data from voice and show the result according to the IEC 62106 ed.2:2009 standard. This system will be improved for sending traffic reports, the standard time, control systems and disaster warning and this will enhance the efficiency of the signal channel thus giving better communication.

Downloads