การศึกษาวัสดุปลูกกล้วยไม้จากส่วนผสม ดินเบา กากดินขาว และดินแดงพื้นบ้าน

Authors

  • ศิริมา เอมวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-241079

Keywords:

วัสดุปลูก, ดินเบา, กากดินขาว, ดินแดงพื้นบ้าน, Orchid planting media, Diatomite, Kaolin tailing, Red local clay

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนการทำวัสดุปลูกกล้วยไม้จากดินเบา กากดินขาว และดินแดงพื้นบ้าน ที่มีความทนทาน โดยใช้ ดินเบา กากดินขาว และดินแดงพื้นบ้าน เผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส/ชั่วโมง ในบรรยากาศออกซิเดชัน ด้วยเตาไฟฟ้า ขึ้นรูปด้วยการปั้นมือ เป็นทรงกลม แล้วนำมาทดสอบสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าการดูดซึมน้ำ ค่าความแข็งแรง ค่าการระเหยของน้ำ และทดลองนำมาใช้ปลูกกล้วยไม้พบว่า กล้วยไม้มีการเจริญเติบโต ได้ดี

ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการทำวัสดุปลูกกล้วยไม้ ประกอบด้วย ดินเบา ร้อยละ 80 กากดินขาว ร้อยละ10 และดินแดงพื้นบ้าน ร้อยละ 10

 

The study of Orchid planting media from Diatomite Kaolin tailing sand and Red local clay

The purpose of this research was to investigate orchid growing media made from a mixture of Diatomite, Kaolin tailing sand and Red local clay firing at 700 degree Celsius at the firing rate of 180 degree per hour in oxidizing atmosphere with an electric kiln. The mixture was formed manually into a ball shape and tested for water absorption, strength and evaporation. The mixture was later used as orchid growing media.

The result showed that the best ratio for orchid growing media is 80% Diatomite, 10% Kaolin tailing and 10% Red local clay.

Downloads