การออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าขวดยาฉีดต้นแบบ สําหรับโรงพยาบาลในจังหวัดลําปาง

Authors

  • จินตนา อำนาจกิติกร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ตำบลชมพู เมืองอำเภอ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทร 054-237399 โทรสาร 054-241079
  • พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ตำบลชมพู เมืองอำเภอ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทร 054-237399 โทรสาร 054-241079
  • กฤษดา ชัยเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ตำบลชมพู เมืองอำเภอ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทร 054-237399 โทรสาร 054-241079

Keywords:

การออกแบบ, การสร้าง, เครื่องเขย่า, ยาฉีด, ต้นแบบ, design, construction, shaker, injection, prototype

Abstract

การวิจัยนี้เป็นออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าขวดยาฉีดต้นแบบ เพื่อใช้สำหรับการเตรียม ยาฉีดผงชนิดบรรจุขวด เครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถบรรจุขวดยาฉีดขนาดต่าง ๆ ได้ 19 ขวด สามารถปรับความเร็วการเขย่าได้ 5 ระดับ และตั้งเวลาการเขย่าได้ 1 - 20 นาที การทดสอบเครื่อง เขย่าขวดยาฉีดต้นแบบ พบว่าร้อยละความคลาดเคลื่อนของเวลาการเขย่า เฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ -0.69 มีค่าความดังของเสียงอยู่ระหว่าง 64 - 80 dB (A) ที่ระดับความเร็วในการเขย่าเฉลี่ยต่ำสุดถึง สูงสุดที่ 117 - 498 rpm การทดสอบการทำงานที่ความเร็วระดับ 4 และ 5 กับสารละลาย 3 ชนิด พบว่า สารละลายเกลือและน้ำตาลความเข้มข้นร้อยละ 20 และสารละลายยาปฏิชีวนะความเข้มข้น ร้อยละ 52 สามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกันในเวลา 2 และ 1 นาทีตามลำดับ และจากการศึกษาความ พึงพอใจในการใช้งานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลลำปาง จำนวน 23 คน เป็นเวลา 10 วัน พบว่ามีการเตรียมยาฉีดสำหรับผู้ป่วยด้วยเครื่องต้นแบบจำนวน 131 ขวด โดยมี ความพึงพอใจต่อเครื่องเขย่าขวดยาฉีดในระดับมากที่สุด ( \inline \bar{x} = 4.74) การเตรียมยาโดยใช้เครื่องเขย่า ยาทำให้ยาสามารถผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีกว่าการเขย่าด้วยมือ ( \inline \bar{x} = 4.57) เครื่องเขย่าขวดยา ฉีดออกแบบสอดคล้องสามำรถใช้งำนได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์กับความต้องกา ร ของผู้ใช้งาน ( \inline \bar{x} = 4.48) และช่วยให้การจัดเตรียมยาฉีดทำได้รวดเร็วและทันเวลาต่อการใช้งาน ( \inline \bar{x} = 4.35)

 

Design and create the shake bottles of medicine for hospital in Lampang Province.

The study investigates the design of a prototype shaker used for injection preparation. The prototype shaker can hold up to 19 injection bottles of different sizes and can be adjusted to five speed levels and timed to run for 1-20 minutes. From the trial of the prototype shaker, it was found that the average error of the shaking time was -0.69% and the sound level was between 64 -80 dB (A) at a shaking speed of 117 - 498 rpm. For the functional test at speed levels 4 and 5 with 3 types of solutions, it was found that a solution of 20% salt and sugar became homogenous in 2 minutes and a solution of 52% water and antibiotics became homogenous in 1 minute. In terms of user satisfaction, 23 professional nurses from the department of male internal medicine at Lampang Hospital participated in a trial with the prototype for 10 days and reported the use of the shaker with 131 injection bottles. The result showed that: satisfaction was at the highest level ( \inline \bar{x} = 4.74), the shaker mixed the solutions better than handshaking ( \inline \bar{x} = 4.57), the shaker responded to the needs of the users ( \inline \bar{x} = 4.48), and the shaker reduced preparation time ( \inline \bar{x} = 4.35).

Downloads