การศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างดินขาวลําปาง และดินดําแม่ทาน ต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของน้ําดินหล่อ

Authors

  • ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล สาขามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร 081-5307695
  • กิติชัย ระมิงค์วงศ์ สาขาเทคโนโลยีเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5030

Keywords:

น้ำดินหล่อ, ดินขาวลำปาง, ดินดำแม่ทาน, สมบัติกายภาพและสมบัติเชิงกล, clay slip, lampang kaolin, mae tan ball clay, physical and mechanical properties

Abstract

การศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม ระหว่างดินขาวลำปาง และดินดำแม่ทาน ต่อสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของน้ำดินหล่อ เริ่มจากผสมเนื้อดิน 2 ชนิดเข้าหากัน ในอัตราส่วนต่าง ๆ ขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อ นำไปผ่านการเผา ในบรรยากาศแบบออกซิเดชัน ที่อุณหภูมิ1230 องศาเซลเซียส นำชิ้นทดสอบที่ได้หลังการเผามาศึกษาลักษณะเฉพาะ ทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และวิเคราะห์เฟสที่เกิดภายหลังการเผาโดยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน จากผลการศึกษาอัตราส่วนผสม ระหว่างดินขาวลำปาง และดินดำแม่ทาน 70 ต่อ 30 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมเนื่องจากไม่พบการโค้งงอ ความแกร่งเหมาะสม และต้นทุนการผลิตต่ำ

 

Study of Ratio between Lampang Kaolin and Mae Tan Ball Clay on Physical and Mechanical Properties of Clay Slip

The purpose of the study was to find the appropriate ratio of Lampang kaolin and Maetan ball clays and the physical and mechanical properties of clay slip. The two types of clay were mixed with different ratios and formed by casting. The mixtures were then fired at 1230°C in an oxidation atmosphere. The mixtures were later tested for their physical and mechanical properties and investigate by X-ray diffraction. The results showed that a 70:30 ratio of Lampang kaolin and Mea Rim ball clay was the most appropriate ratio as it offered the appropriate strength and the cost was relatively low.

Downloads