การตกแต่งลวดลายกระเบื้องอุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคการใช้น้ําดินสี

Authors

  • สรวิศ มูลอินต๊ะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 080-8585538
  • อภิญญา วิไล สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Keywords:

การตกแต่ง, กระเบื้องอุณหภูมิต่ำ, น้ำดินสี, Decorative, Tiles Low Temperature, color slips

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาน้ำดินสีที่ใช้สำหรับการตกแต่งกระเบื้องอุณหภูมิต่ำ และวิธีการตกแต่งกระเบื้องอุณหภูมิต่ำด้วยเทคนิคน้ำดินทับซ้อนหลายสี การทดสอบสมบัติของน้ำดินสี โดยใช้ออกไซด์ให้สีและกรรมวิธีการตกแต่งด้วยการใช้วัสดุโฟมยาง ฟองน้ำวิทยาศาสตร์แผ่นพลาสติกใส ผลการทดลองพบว่าสีน้ำเงินโคบอล์ออกไซด์ร้อยละ 1 สีเขียวโครมิกออกไซด์ร้อยละ 10 สีเทาแมงกานีส ไดออกไซด์ ร้อยละ 10 สีสำเร็จรูปสีเหลืองรหัส 2225 ร้อยละ 10 และสีน้ำตาลแดงจากการเติมเฟอร์ริก ออกไซด์ร้อยละ 2 สีดำเติมโคบอลท์ออกไซด์ ร้อยละ 2 เฟอร์ริกออกไซด์ร้อยละ 10 และแมงกานีส ไดออกไซด์ร้อยละ 4 ในดินแดงบดละเอียด ตกแต่งกระเบื้องอุณหภูมิต่ำด้วยกรรมวิธีการที่ดีที่สุด คือใช้พลาสติกใสหนา 1 มิลลิเมตร ปิดบังผิวกระเบื้องแล้วพ่นน้ำดินสีเผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์

 

Decorative Pattern Tiles with Low Temperature by Colors Slip Technique.

The objectives of this study were Study of colors slip for decoration tile low temperature and decorate tiles low temperature method with colors slip overlap technique. The test of properties of colors slip using oxides and decorated method with foam rubber, science sponge and plastic material. The results of all test reveals that blue color added Cobalt oxide 1%, Green colors added chromic oxide 10%, Gray color added manganese oxide 10%, yellow color added stain 2225 10% and hazel color added ferric oxide 2%, black color added Cobalt oxide 2%, ferric oxide 10%, manganese oxide 4% in red clay. The decoration pattern method for tiles low temperature using Island pattern plastic sheet thick 1 mm on the surface tiles, then spray the slip color fried at 1100 degrees Celsius, oxidation atmosphere.

Downloads