การพัฒนาเครื่องผนึกวาล์วระบายความร้อน สำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว

Authors

  • วิเชษฐ ยิ้มละมัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 ถนนลำปาง – แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 054-237399 โทรสาร 054-241079

Keywords:

วาล์วระบายความร้อน, เครื่องผนึกวาล์ว, อุณหภูมิ, การควบคุม, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, a pressure relief valve, sealing machine, temperature, controller, Temperature Control

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องผนึกวาล์วระบายความร้อนสำหรับ บรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว และเพื่อการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี เครื่องผนึก วาล์วระบายความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว แก่สถานประกอบการธุรกิจร้านค้า กาแฟสด

การพัฒนาเครื่องผนึกวาล์วระบายความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว มีขั้นตอน การดำเนินการดังนี้ คือ การออกแบบที่คำนึงประโยชน์การใช้งาน วัสดุที่ทนต่อสภาพแวดล้อม วงจรควบคุมอุณหภูมิ ระบบป้องกันความปลอดภัยต่อการใช้งานการประหยัดพลังงาน และการลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการธุรกิจ ร้านค้ากาแฟสดได้

ผลการพัฒนาเครื่องผนึกวาล์วดูดอากาศทิศทางเดียว ข้อมูลจากการทดลอง คือสามารถ ผนึกวาล์วระบายความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่วได้ โดยการใช้อุณหภูมิความร้อนของ Aluminum Heater ขนาดขนาด 150 W ใช้ Digicon Temperature Controller รุ่น MD-400N ในการควบคุมอุณหภูมิ ที่ 230 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการผนึกวาล์วดูดอากาศทิศทางเดียว ประมาณ 10 - 15 วินาที/ตัว โดยไม่มีบรรจุภัณฑ์ชิ้นใดเสียหาย

ดังนั้นเครื่องผนึกวาล์วระบายความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่ว ที่ผู้ประดิษฐ์ ได้สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้กับสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผนึกวาล์วระบาย ความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่วแก่สถานประกอบการธุรกิจร้านค้ากาแฟสด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

The development of pressure relief valves for sealing/packaging freshly roasted coffee beans

The project aims to develop a pressure relief valve for a sealing machine used to package freshly roasted coffee beans and to promote the transfer of this technology to local coffee entrepreneurs.

The process of developing the pressure relief valve included design of the product, the temperature control and the safety system, selection of materials, and improvements in energy efficiency and operating costs.

The project resulted in the making of a pressure relief valve for a sealing machine. The machine used a 150-Watt aluminum heater to seal a relief valve attached to the package. The temperature of the heater is set at 230°C by a Digicon Temperature Controller model MD-400N. The results showed that the pressure relief valve was able to seal the relief valve to the package within 10 to 15 seconds without damaging the package.

The knowledge gained can be transferred to local entrepreneurs in order to improve the quality of the packaging of fresh roasted coffee beans.

Downloads