การผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบด้วยพลาสติกจากเศษขวดนมเปรี้ยว

Authors

  • ประสงค์ หน่อแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237392 โทรสาร 054-241079

Keywords:

การผลิต, ตัวเรือนชิ้นทดสอบ, พลาสติก, Hot Mounting, Specimen, Plastic

Abstract

งานวิจัยเรื่องการผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบด้วยพลาสติกจากเศษขวดนมเปรี้ยวมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบด้วยพลาสติกจากเศษขวดนมเปรี้ยว ออกแบบและสร้างเครื่องทำตัวเรือน ชิ้นทดสอบ รวมทั้งหาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบโลหะ

การออกแบบและสร้างเครื่องทำตัวเรือนชิ้นทดสอบ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ 1) ฐานเครื่อง 2) ชุดกระบอกอัด 3) แม่แรงพร้อมเกจวัดแรงดัน 4) ฮีตเตอร์ และ 5) ชุดฝาปิด โดยมีขั้นตอนในการผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบคือ บรรจุเศษพลาสติกจากขวดนมเปรี้ยวในกระบอกอัด ซึ่งจะถูกทำให้ร้อนด้วยฮีตเตอร์ชนิดแท่ง ซึ่งมีระบบควบคุมอุณหภูมิในขณะที่พลาสติกได้รับ ความร้อน จะถูกอัดตัวด้วยแม่แรง เพื่ออัดพลาสติกให้เป็นแท่ง หลังจากนั้นเปิดน้ำหล่อเย็นเพื่อให้ พลาสติกคงรูป โดยตัวเรือนชิ้นทดสอบที่ได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร

จากการทดลองผลิตตัวเรือนชิ้นทดสอบกับพลาสติกจากขวดนมเปรี้ยว 2 ชนิด คือ พลาสติก ชนิดโพลิสไตลีน และชนิดโพลิเอทิลีน โดยใช้พลาสติกปริมาณ 7 กรัม โดยใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อน 100, 125 และ 150 องศาเซลเซียส เวลาในการให้ความร้อน 6 นาที 10 นาทีและ 14 นาที ตามลำดับ พบว่าการทำตัวเรือนชิ้นทดสอบจากพลาสติกชนิดโพลิสไตลีน ใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อน 150 องศาเซลเซียส เวลาให้ความร้อน 6 นาทีจะได้ตัวเรือนชิ้นทดสอบที่สามารถนำไปใช้งานได้ส่วนชนิด โพลิเอทิลีน ต้องใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อน 150 องศาเซลเซียส เวลาให้ความร้อน 14 นาทีตัวเรือน ชิ้นทดสอบจึงจะสามารถนำไปใช้งานได้

 

The development of hot mounting using recycled plastic yoghurt bottles

The purpose of this research is to develop hot mounting using recycled plastic yoghurt bottles, to compare types of plastic used for hot mounting and to investigate the unit cost of metal hot mounting.

Hot mounting involves five components, namely 1) base 2) cylinder compression 3) hydraulic jack and pressure gauge 4) heater and 5) cap cylinder compressor. Plastic specimens were loaded into a cylinder compressor which was heated with a heater stick. The heater stick controls the temperature as the plastic is heated and the hydraulic jack compresses the plastic into a stick. The plastic then undergoes water cooling to stabilize the body of the hot mounting specimen. The specimen was 25 mm in diameter.

Two types of recycled plastic were used in this experiment; polystyrene and polyethylene. Seven grams of plastic were used and heated at 100˚, 125˚ and 150˚ Celsius for 6, 10 and 14 minutes. The result showed that the use of polystyrene at 150˚ Celsius for 6 minutes results in a usable hot mounting specimen. The hot mounting made from polyethylene took 14 minutes at 150˚ Celsius.

Downloads