การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำ

Authors

  • อดุลย์ พุกอินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร 081-5329529, 055-411096 ต่อ 1361

Keywords:

ไฮดรอลิก, น้ำมันสบู่ดำ, เครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำ, Hydraulic, Jatropha oil, Jatropha seed pressing machine

Abstract

การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาเครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบเครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำให้มีประสิทธิภาพในด้านการบีบอัดเมล็ดสบู่ดำ โดยลดระยะเวลา ในการบีบอัด และเพิ่มปริมาณน้ำมันจากการบีบอัดเมล็ดสบู่ดำให้มากขึ้นได้ออกแบบเครื่องอัดเมล็ด สบู่ดำโดยใช้หลักการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีมอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า (HP) กำลังในการ ขับปั้มไฮดรอลิกให้ส่งผ่านแรงดันน้ำมันไปยังชุดไฮดรอลิกเพื่ออัดเมล็ดสบู่ดำ และได้ทำการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำโดยทำการทดลองจำนวน 5 ครั้ง ใช้ปริมาณเมล็ดสบู่ดำ ในการทดลองจำนวน 2 กิโลกรัม/ครั้ง ในการทดลองทำการเก็บบันทึกเวลาในการบีบอัด และบันทึก ปริมาณน้ำหนักของน้ำมันสบู่ดำที่ได้จากการบีบอัด จากการทดลองพบว่าการบีบอัดเมล็ดสบู่ดำ มีปริมาณน้ำมันสบู่ดำเฉลี่ยเท่ากับ 6 ซีซี ซึ่งได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัด เมล็ดสบู่ดำแบบเดิมมีปริมาณน้ำมันสบู่ดำเฉลี่ยเท่ากับ 5.6 ซีซี เครื่องที่พัฒนาสามารถทำการบีบอัด น้ำมันสบู่ดำได้มากกว่าเครื่องบีบอัดแบบเดิมเท่ากับ 0.4 ซีซีมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 ส่วนด้านการใช้ระยะเวลาในการบีบอัดเมล็ดสบู่ดำจำนวน 2 กิโลกรัมเท่ากัน เครื่องที่พัฒนาใช้เวลา 4.18 นาที ส่วนเครื่องเดิมใช้เวลา 7.89 นาที ซึ่งเครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำที่พัฒนาสามารถทำงานได้เร็วกว่า แบบเดิมถึง 3.71 นาที หรือลดเวลาได้เท่ากับร้อยละ 47.02 สรุปได้ว่าเครื่องที่พัฒนาขึ้นสามารถ ลดเวลาในการบีบอัดเมล็ดสบู่ดำได้อีกทั้งยังได้ปริมาณน้ำมันสบู่ดำที่มากกว่าการบีบอัดแบบเดิม เครื่องอัดเมล็ดสบู่ดำที่พัฒนาขึ้นจึงมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

The design and development of a Jatropha oil press

The aim of this research was to design and develop an effective Jatropha oil press which could reduce the pressing time as well as increase the volume of oil produced. A Jatropha oil press was developed using a 3-HP hydraulic power system to press Jatropha seeds. This was later tested five times for its efficiency using two kilograms of Jatropha seeds each time.

The new Jatropha oil press was able to produce 6 cc of oil after 4.18 minutes oil compared to a standard oil press which could produce 5.6 cc of oil after 7.89 minutes. The results show that the new machine could produce almost double the amount of oil in the same time period.

Downloads