การเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการระบบฐานข้อมูลในการประมวลผลของซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์

Authors

  • ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 086-1808336

Keywords:

ฐานข้อมูล, ระบบจัดการฐานข้อมูล, สถาปัตยกรรมไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์, Database, Database Management Systems, Client-Server Architecture

Abstract

บทความงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด การเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อจัดหาแนวทางใน การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และเสริมความรู้และความเข้าใจในความ แตกต่างของการจัดการฐานข้อมูล โดยพิจารณาจากการประมวลผลของซอฟต์แวร์แบบไคลเอ็นต์ เซิร์ฟเวอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเรียงลำดับตามประเด็นการเข้าถึงและ ตอบสนองคำสั่งที่กำหนด 5 ประเด็น กับฐานข้อมูลด้านวิชาการที่ประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 18 ตารางโดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละของแผนการดำเนินงานและเวลาการเข้าและตอบสนอง ข้อมูลจากการประมวลผลคำสั่ง

 

The comparison of different of database management system in Client/Server software processing

The purposes of this research were to study items to approve for The Client/Server Software Development. The procedure employed an action research which comprised: (1) Provide to software development with database management technology (2) study to difference of database management system in client/Sever software processing and (3) Results and recommend the solutions. The samples used were 18 tables with database of Academic. The instruments used included: (1) Analysis execution plan and (2) Access time and response time were used to analyze the data.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย