การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างรูปทรงเรขาคณิต สำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน

Authors

  • สลิล โทไวยะ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ 087-5108751

Keywords:

คอมพิวเตอร์กราฟิก, รูปทรงเรขาคณิต, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, computer graphics, geometric shapes, computer assisted instruction

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างรูปทรงเรขาคณิต สำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและหาความพึงพอใจของผู้เรียน ในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างรูปทรงเรขาคณิต สำหรับรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐาน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 28 คน โดยในการวิจัยได้ทำการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ประเมินความรู้ของผู้เรียนก่อนและหลัง การใช้งานและประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าการทดสอบแบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ไม่ เป็นอิสระจากกัน

ผลการวิจัยสรุปได้เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ (1) ในด้านของความรู้ที่ได้รับพบว่าผู้เรียน มีผล การเรียนก่อนและหลังการศึกษาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างรูปทรงเรขาคณิตสำหรับราย วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐานที่สร้างขึ้นแตกต่างกันโดยเฉลี่ย 8.82 คิดเป็นร้อยละ 44.1 (2) ใน ด้านของการประเมินความพึงพอใจพบว่านักศึกษาเห็นด้วยกับการเรียนการสอนในลักษณะนี้ เพราะมีโอกาสคิด/วางแผน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ นักศึกษาสูงที่สุด คิดเป็นระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

 

The Development of Computer Assisted Instruction in Create Geometric Shapes for Fundamental of Computer Graphics Subjects.

The purposes of this research were to develop the computer assisted instruction in create geometric shapes for Fundamental of Computer Graphics subjects. found efficiency of the computer assisted instruction by evaluation for knowledge of students before and after learning and assess satisfaction to using the computer assisted instruction in create geometric shapes for Fundamental of Computer Graphics subjects. The samples used were 28 Software Engineering Bachelor students who studied Fundamental of Computer Graphics subjects in semester 2/2010 in Lampang Rajabhat University. In this research development computer assisted instruction and evaluate knowledge of students before and after for using the computer assisted instruction and assess satisfaction to using the computer assisted instruction in this subject using to analyze the data by Percentage Mean Standard Deviation and t-test for Dependent Samples.

The results of research are summarized as two points (1) In terms of knowledge received have found that student with academic performance in before and after the study by the computer assisted instruction in create geometric shapes for Fundamental of Computer Graphics subjects differences of academic performance increased average 8.82 (44.1 Percent) (2) In term of assessing satisfaction have students is more convenient to entering a learning because the opportunity thinking and planning to apply knowledge to use and appropriate to learning of student to the average level satisfaction 4.21 the level of satisfaction is very.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย