การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำดื่มชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้าน บุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Authors

  • พิรภพ จันทร์แสนตอ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 089-4349563

Keywords:

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, น้ำดื่มชุมชน, Information Management, community Drinking woter

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำดื่มชุมชนของ ชุมชนบ้านบุญเกิด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกโครงการน้ำดื่มชุมชนบ้าน บุญเกิด อำเภอเมือง จังหวัดลำปางจำนวน 30 คน ได้มาโดยใชวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( \inline \bar{x} ) ผลการวิจัยพบว่า ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำดื่มชุมชนของชุมชนบ้านบุญเกิด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ สารสนเทศดังกล่าวได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.29 แสดงว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ ดื่มชุมชนของชุมชนบ้านบุญเกิด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ งานได้จริงตามวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ในระดับปานกลาง

 

Development of Management Information System for Community Drinking Water Management, Case Study of BoonKirt Village, Pha Bath Sub-district, Muang District, Lampang Province

The objective was to develop of management information system for Community drinking water case study BoonKart Village , Mueang District, Lampang Province. The sampling group of this research was the member of Community drinking BoonKart Village, Mueang District, Lampang Province. The sample consisted of 30 people by Simple Random Sampling and analysis by average value ( \inline \bar{x} )

The research revealed thata management information system For Community drinking water Case study BoonKart Village, Mueang District, Lampang Province. And data from a survey of satisfaction in the use of such information. The grade point average of 3.29 indicates that a management information system for Community drinking water case study BoonKart Village, Mueang District, Lampang Province, improvedquality can be used for practical purposes and to meet the needs of users in the medium.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย