เทคโนโลยีการส่งกำลังไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงเพื่อระบบพลังงานที่ยั่งยืน

Authors

  • บุญชัด เนติศักดิ์ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ 081 2887483

Keywords:

เทคโนโลยีการส่งกำลังไฟฟ้า, กระแสตรงแรงดันสูง, พลังงานที่ยั่งยืน, HVDC, Transmission Technology, Sustainable Energy

Abstract

การส่งกำลังไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังโครงข่ายผู้ใช้งาน โดยทั่วไปใช้การส่งแบบ HVAC หรือแบบกระแสไฟสลับแรงดันสูง แต่ก็มีปัญหา มีข้อจำกัดและมีการสูญเสียในระบบสูง จึงมีการ พัฒนาเทคโนโลยีการส่งกำลังไฟฟ้าแบบ HVDC ซึ่งใช้การส่งด้วยกระแสตรงแรงดันสูงที่เอาชนะ ข้อจำกัดต่างๆ ได้เหนือกว่า HVAC สามารถนำระบบ HVDC มาใช้แก้ปัญหาการส่งพลังงานไฟฟ้า และการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะใช้ส่งกำลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเข้าโครงข่ายต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้โครงข่ายไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ และเป็นระบบพลังงานที่ ยั่งยืน

 

HVDC Transmission Technology for Sustainable Energy Systems.

Electric power is normally transmit to user power grids by HVAC transmission systems. This system has ability limited and high losses. From this case, HVDC transmission systems technology was developed to overcome HVAC. HVDC transmission systems can increase the transmission capacity and system stability very efficiently, especially linkage electric power from renewable energy source to other power grids for sustainable energy systems.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย