การศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง อาคารขนาดกลาง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Authors

  • ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ภาควิชาโยธาและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทร. 055-416625 โทรสาร 055-416625

Keywords:

กิจกรรมด้านความปลอดภัย, การกระทำที่ไม่ปลอดภัย, สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย, ทฤษฎี โดมิโน, อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, Safety Programs, Unsafe Acts, Unsafe Conditions, Domino Theory, Personal Protective Equipment

Abstract

โดยทั่วไปผู้รับเหมาขนาดกลางและเล็กไม่มีการดำ เนินการด้านความปลอดภัย อันเนื่องมาจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและความรู้ความเข้าใจของผู้รับเหมาที่ไม่เล็งเห็นถึง ความสำคัญของกิจกรรมความปลอดภัยเป็นเหตุให้พบเห็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions) ในงานก่อสร้างมากมาย ผู้วิจัยเล็งเห็นถึง ความสำคัญของกิจกรรมความปลอดภัยที่จะช่วยลดการกระทำและสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ดังกล่าว จึงมุ่งเน้นศึกษาผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมความปลอดภัยและเปรียบเทียบความรู้ความ เข้าใจในการประยุกต์ใช้กิจกรรมความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์ อันประกอบด้วย 1) การอบรมความปลอดภัย (Safety Training) 2) การปฐม พยาบาลเบื้องต้น (First Aid Program) 3) กฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน (Safety Rule) 4) อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) และ 5) แผนจัดการ เหตุฉุกเฉิน (Emergency Plan) จากผลการประยุกต์ใช้กิจกรรมความปลอดภัยทั้งหมดพบว่าบุคลากร ในงานก่อสร้างมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น โดยมี ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การซักถาม การขอร้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ให้เพียงพอ เป็นต้น อีกทั้งบุคลากรในงานก่อสร้างยังมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมี นัยสำคัญ

 

A Study of Applying Safety Programs in Medium Building Construction Project in Uttaradit Rajabhat University

Generally, small- and medium-sized contractors do not pay sufficient attention to safety in their construction work because of a limited budget and a lack of appropriate knowledge. This leads to many unsafe acts and conditions at construction sites. A researcher concerned with these problems tried to address them by using safety programs at construction sites at Uttaradit Rajabhat University. There were 5 safety programs in this study: 1) Safety training 2) A first aid program 3) Safety rules 4) Personal protective equipment (PPE) and 5) Emergency plans. The study found that after applying all the programs at the site, workers were more concerned about safety and requested personal protective equipments for their work. Furthermore, their knowledge and understanding of safety programs increased.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย