การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็กด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

Authors

  • ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร. 088-1612316

Keywords:

อุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, ซีเอ็นซี, สเต็ปเปอร์มอเตอร์, ไมโครคอนโทรลเลอร์, Industrial, Electronic, CNC, Stepping motor, Microcontroller

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็กด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AT89C51 ทำหน้าที่ควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์ 3 ตัว ทำงานใน แนวแกน X แนวแกน Y และแนวแกน Z ตามลำดับ เพื่อให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ในพื้นที่ ใช้งานโดยในการวิจัยได้ทำการทดลองวิเคราะห์ข้อมูลการขับควบคุมสเต็ปเปอร์มอเตอร์และวัด ระยะความผิดพลาดของการควบคุมการเคลื่อนที่ แล้วดำเนินการหาค่าความสัมพันธ์ร้อยละความ ผิดพลาดของความเร็วสเต็ปเปอร์มอเตอร์ในการเคลื่อนที่

ผลการวิจัยสรุปได้ว่าตำแหน่งที่ได้จากการทดลองมีความถูกต้อง ตัวแปรที่สำคัญอีก ประการ คือ ระยะทาง 1 รอบเกลียว ควรใช้ระยะเริ่มต้นที่น้อยที่ 2 มิลลิเมตร

 

Development Programming for mini CNC with Microcontroller

The purpose of this research was to develop CNC machine software controlled by MCS- 51 microcontrollers. An AT89C51 is used for control circuit of tree stepping motors which work in the X-, Y- and Z axes. The CNC machine can work in three axes. There are many advantages to this. This research analyzed the data from stepping motor drives and found errors in motion control.

The research also evaluates the crash relationships. The results of research show that the experiment is accurate but that the distance around the helix should initially be at least 2 mm.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย