การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Authors

  • จิตตรา ภูมิกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-272817
  • บุษยา วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • ชูศักดิ์ อุดมศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Keywords:

การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร, จำนวนผลงานวิจัย, Total quality management, Research

Abstract

-

 

The Total Quality Management for Research Of Nakhon Ratchsima Rajabhat University

The purposes of this research were 1) to study the Total Quality Management (TQM) of teachers' research, 2) to study the amount of teachers' research, and 3) to determine the relationship between the Total Quality Management of teachers' research and the amount of teachers' research at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The data were collected by means of questionnaires. The samples were 241 teachers currently working at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The statistical methods used to analyze the data were percentage, mean 0, standard deviation (SD), Chi-Square Coefficient and Eta. The independent variable was the Total Quality Management (TQM) of research, which consisted of seven aspects: leadership, research strategy, human resource management, participation, quality improvement, achievement of research objectives, and satisfaction of research users. The dependent variables were the amount of teachers' research that was published in the journal, and was presented at the national research conference.

The findings revealed that:

(1) 31.30% of teachers implemented the principle of Total Quality Management (TQM) every three months. 25.50% of teachers implemented the principle of TQM every six months. 20.80% of teachers improved their work according to the principle of TQM every three months. 7.60% of teachers implemented only some parts of the principle of TQM.

(2) Over all, in doing research most teachers had difficulties and problems at a high level (\inline \bar{X} = 4.01, SD = .64). The obstacles were workloads (\inline \bar{X} = 4.53, SD = .76}, hindrance by research regulations (\inline \bar{X}= 4.22, SD =.96), limited time for grant application (\inline \bar{X}=4.08, SD=.82), and lack of time for data collection (\inline \bar{X} 3.76, SD =.01).

(3) 97% of teachers were in the process of waiting for their research publication (during the year 2007­ 2009).

(4) 36.51% of teachers had completed one piece of research. 22.40% of teachers had completed two, 8.71% of teachers had completed three, and 20.33% of teachers had completed four. The results showed that most teachers would like their university to encourage teachers to do research through organizing seminar for research discussion and finding research funds from external parties.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย