การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

Authors

  • สันติ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Keywords:

ชุดสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็น, electrical circuit prototype, air-conditioning, cooling

Abstract

-

 

The Building and Evaluation of Air-Conditioning Electrical Circuit Proto

The purpose of this research was to build and to evaluate the performance of electrical circuit prototypes for refrigeration and air-conditioning systems. This circuit prototype was designed to be used by electrical technology students from the faculty of Industrial Technology who enrolled in the module Refrigeration and Air-Conditioning Systems 1. The sample for this research was 17 students who registered for this course in the fIrst semester of the 2010 academic year. The students took a pre-test to evaluate their basic knowledge. The prototype was then used as a medium of instruction. Students were asked to do a pre-test and a post-test for each unit that they studied. All the test scores were later calculated to evaluate the performance of the prototype.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย