ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการมีงานทำของบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2551

Authors

  • ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • รวิภา ยงประยูร อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Keywords:

ปัจจัยเสี่ยง, การมีงานทำของบัณฑิต, Risk factor, The Work of Graduates

Abstract

-

 

The Impaction of Risk Factors to the Work of Graduates of Industrial Technology Department at 2008 

This research explores risk factors affecting job offers made to Industrial Technology graduates and to uncover factors predicting the number of job offers made to graduates. The sample consisted of one hundred and sixty-nine graduates from six majors, namely Industrial Technology Management, Production Technology, Industrial Computer Technology, Industrial Electrical Technology, Industrial Electronics Technology and Industrial Civil Technology.

Personal risk factors were the domicile of the graduate, education background, and the lack access to communication technology. Learning style risk factors were independent learning style, avoidance learning style and dependent learning style. Management science optional subjects were statistically significant in the Logistic Response Function, where Exp(B) was equal to 0.371 and could predict with 69.05% accuracy.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย