เครื่องช่วยฟังจังหวะการเต้นหัวใจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Authors

  • สกล จิโนสวัสดิ์ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • รัชนีวรรณ หมั่นแสวง ส่วนงานปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

Keywords:

เครื่องช่วยฟังการเต้นหัวใจ, Stethoscope

Abstract

-

 

Stethoscope Electronics

The purpose of this research was to study and create an electronic stethoscope. To begin with a circuit design and operating simulation by electric program before constructed and built the circuit when a simulated result was accepted. Then two conditions of experiment were set up for testing the stethoscope by an instrument and some person who was the specialist and user with a questionnaire.

The experimental results consisted of two parts, by instrument and personal test. The stethoscope’s efficiency was 71.88 % while the average value in satisfied results of sound quality and suitable useful in hospitals was 3.38. The average satisfied results of regular signal was 3.13 meanwhile the external interfered signal and shape of scope was 2.63

Issue

Section

บทความวิจัย