โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้ง ทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556

Authors

  • ไพศาล คงเรือง
  • สมมารถ ขำเกลี้ยง

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.6

Keywords:

โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า, Electrical System Design Program, Electrical motor

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 เรียกว่า PDES-M รูปแบบของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นทำงานด้วยโปรแกรมแมทแล็ปในฟังก์ชั่นจียูไอ มีความสามารถดังนี้ 1) คำนวณพิกัดกระแสของสายไฟฟ้า และกำหนดขนาดของสายไฟฟ้าสำหรับวงจรมอเตอร์ที่มีเครื่องเดียวและวงจรมอเตอร์หลายเครื่อง 2) คำนวณขนาดของเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรของวงจรย่อยที่มีมอเตอร์เครื่องเดียวและวงจรย่อยที่มีมอเตอร์หลายเครื่อง 3) คำนวณขนาดเครื่องป้องกันกระแสลัดวงจรของสายป้อน 4) คำนวณขนาดปรับตั้งเครื่องป้องกันโหลดเกิน 5) กำหนดเครื่องควบคุมมอเตอร์ และ 6) กำหนดเครื่องปลดวงจร ซึ่งสามารถสั่งพิมพ์หรือจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์เอ็กเซลได้การทดสอบโปรแกรมสามารถทำได้โดยนำผลการออกแบบจากโปรแกรมเปรียบเทียบกับการคำนวณทางทฤษฎี หลังจากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ทำการประเมินคุณภาพการใช้งานผลการวิจัยพบว่า ผลการคำนวณของโปรแกรมมีความถูกต้องตรงตามผลการคำนวณทางทฤษฎี มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า ร้อยละ 0.01 และผลการประเมินคุณภาพการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด

A computer-aided design program for designing electric motors in accordance with Thailand’s 2013 Standards for Electrical Installation.

The objective of this research was to design an electrical program for use in developing an electric motor to be designed in accordance with Thailand’s 2013 Standards for Electrical Installation. The CAD program was developed using MATLAB GUIs. The programme is designed to be able to: 1) calculate the currents and size of the motor circuit cables for a single device and for multiple motor circuits; 2) calculate the current size for the short circuit protection with a single motor and with sub-circuits of multiple motors; 3) calculate the size of the short circuit protection for the main line; 4) calculate the size of the adjustment overload protection; 5) define a control motor and 6) define a means of disconnecting. All these can be printed or saved as an Excel file.

The program was tested by comparing its calculations with those of a theory-based calculation and assessed by five specialists. The results show that the program calculates as accurately as the theory-based calculation, with an error of less than 0.01%. The specialists’ assessment was at a 'high' level of satisfaction

Downloads

Published

2015-07-01