ผลของการบด และอุณหภูมิการเผา ต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล ของอิฐก่อสร้างสามัญ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านสันบุญเรือง จังหวัดลำปาง

Authors

  • ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
  • มัตติกา บุญมา

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.4

Keywords:

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, อิฐก่อสร้างสามัญ, สมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล, THAI Industrial Standard, Common Bricks, Physical and Mechanical Propert

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบด และอุณหภูมิการเผา ต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล ของอิฐก่อสร้างสามัญ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านสันบุญเรือง จังหวัดลำปาง  มีขั้นตอนดำเนินการวิจัย ดังนี้ ทำการทดสอบวัตถุดิบเนื้อดินโดยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (XRF) และเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน (XRD) จากนั้นนำวัตถุดิบเนื้อดินที่ไม่ผ่านการบด และผ่านการบดเป็นเวลา 4 8 และ 16 ชั่วโมง ทดสอบหาขนาดอนุภาค เผาชิ้นทดสอบที่ช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 700 ถึง 1150 องศาเซลเซียส ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลหลังการเผา วิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค (SEM) และองค์ประกอบทางแร่หลังการเผา ผลการศึกษาพบ อุณหภูมิในการเผา 1000  ถึง 1150 องศาเซลเซียส เนื้อดินมีการยึดเกาะกันมากขึ้น รูพรุนลดลง และเกิดโครงสร้างมัลไลต์ เนื้อดินที่ผ่านการบด 8 ชั่วโมง เผาที่ 1150 องศาเซลเซียส มีค่าความต้านทานแรงอัดสูงที่สุดที่ 67.46 ±2.87 เมกะปาสคาล ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.77-2545)

Effects of Grinding and Firing Temperatures on Physical and Mechanical Properties of Common Bricks from Ban San Bun Reung Community Enterprise Group Lampang Province.

This research studies the effects of changes in grinding and firing temperatures on the physical and mechanical properties of clay bricks made by the Ban San Bun Reung community enterprise group in Lampang province. The procedures started with the testing of raw material (red clay) by using x-ray fluorescence and x-ray diffraction. Non-ground and ground red clay (ground for 4, 8 and 16 hours) were tested to measure particle size. The specimens were fired at temperatures ranging from 700 to 1150°C. Finally, the specimens were tested for their physical and mechanical properties by scanning electron microscopy and x-ray diffraction. It was found that red clay ground for 8 hours and fired at 1150°C has physical and mechanical properties which exceed those of the Thai Industrial Standard (TIS. 77-2545).

Downloads

Published

2015-07-01