3. การแปลภาษาไทย-อีสานโดยใช้ฐานกฎ

Authors

  • ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง
  • สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ
  • วีณาวดี ม่วงอ้น

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.13

Keywords:

โปรแกรมแปลภาษาไทย–อีสาน, พจนานุกรม, การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบใช้ฐานกฎ, ระยะการแก้ไข, Thai–Isan Machine Translation, Dictionary, Rule-based Machine Translation, Edit Distance

Abstract

ภาษาอีสานเป็นภาษาพูดท้องถิ่นที่ใช้มากในภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในบางครั้งเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจหรือสื่อสารระหว่างคนท้องถิ่นที่พูดภาษาอีสานกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นนั้น งานวิจัยนี้นำเสนอสถาปัตยกรรมของระบบการแปลภาษา 2 ทางระหว่างภาษาอีสานและภาษาไทยที่เป็นภาษาทางการ ระบบประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่สร้างกฎไวยากรณ์จากโครงสร้างประโยคภาษาไทย ส่วนที่สองคือส่วนของการแปลภาษา ที่ใช้กฎไวยากรณ์และพจนานุกรม 2 ภาษา กฎไวยากรณ์จำนวน 34 กฎ ได้ถูกนำมาใช้ในการแปลภาษาไทย-อีสาน ซึ่งในงานวิจัยนี้สามารถแปลประโยคสนทนาที่เป็นภาษาไทย-อีสานทั่วไปที่ใช้ ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยประโยค 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม และประโยคขอร้อง/คำสั่ง ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบการแปลภาษา ไทย-ภาษาอีสาน โดยใช้ฐานกฎมีความถูกต้องในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอีสาน และภาษาไทยเป็นภาษาอีสานที่ร้อยละ 62.5 และร้อยละ 70 ตามลำดับ งานวิจัยนี้จะมีประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ หรือสื่อสารด้วยภาษาอีสาน

Thai - Isan Machine Translation Using Rule-Based Approach.

Isan language is dialects spoken in the northeastern Thailand. It is sometimes difficult to understand or communicate between northeastern dialects people and people who are not local northeastern. This research proposes the architecture of online 2-way Isan dialect translation to Thai official language as it is a central language. The system consists of 2 modules. The first module is that grammar rules are created from Thai sentence structure. The last module is the translation system which uses created grammar rules and bilingual dictionary for translation. There are 34 grammar rules that are used in the translation. The proposed machine translation can translate the sentences are used for everyday life conversations. The sentences contain four types: affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, and imperative sentence. The performance evaluation of translation system shows that the accuracy of the Thai-Isan translation and Isan-Thai translation is 62.5% and 70% respectively. The outcome from this research is that it will help people who would like to learn or communicate Isan language

Downloads

Published

2015-12-26