9. ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับระบุพันธุ์เห็ดในประเทศไทย

Authors

  • วีณาวดี ม่วงอ้น
  • กรัญญา สิทธิสงวน
  • เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.19

Keywords:

ระบบผู้เชี่ยวชาญ, ระบบระบุพันธุ์เห็ด, ระบบผู้เชี่ยวชาญระบุพันธุ์เห็ด, Expert system, Mushroom identification system, Mushroom expert system

Abstract

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอระบบผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์จำแนกพันธุ์เห็ดในประเทศไทย ได้เหมาะสมตรงกับปัญหาของผู้ใช้ ระบบได้ทำการแทนค่าความรู้ในรูปแบบของกฎที่ถูกสร้างจากต้นไม้ตัดสินใจอัลกอริทึม ID3 และเก็บไว้ในฐานความรู้ ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กับกฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปร่างลักษณะพันธุ์เห็ด โดยระบบใช้วิธีการกลไกการอนุมานแบบเดินหน้าในการหาเหตุผลเพื่อค้นหาคำตอบเป้าหมายของผู้ใช้ และใช้ค่าความเชื่อมั่นในการคำนวณค่าความแตกต่าง ของความเชื่อมั่นในแต่ละคำตอบของผู้ใช้แล้วนำค่าความเชื่อมั่นนั้นแทนค่าออกมาเป็นร้อยละของความเป็นไปได้ที่จะเป็นสายพันธุ์เห็ดนั้นเพื่อใช้สำหรับเรียงลำดับผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ ระบบผู้เชี่ยวชาญระบุพันธุ์เห็ดนี้พัฒนาให้สามารถทำงานได้บนเว็บบราวเซอร์ โดยพัฒนาหน้าเว็บส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย ภาษา PHP HTML และ JAVASCRIPT ใช้ MySQL เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษา Prolog ในการจัดเก็บฐานความรู้ของสายพันธุ์เห็ด ผลการทดสอบแสดงว่าระบบนี้สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ดี

Expert System for Thai Mushroom Identification.

This paper proposed the development of expert system for identification of the species of Thai mushrooms. The tacit knowledge of system was extracted from researchers, lecturers and agriculturist experts. The explicit knowledge was also extracted from academic textbooks. Both types of knowledge were represented by mean of production rules which were generated by ID3 algorithm.  The system uses forward chaining to inference the identification and suggestion the similar mushrooms. The system was developed with PHP programming language. MySQL database is used for storing the mushroom data. The Prolog inference engine was used to derive conclusions. The rule base expert system for mushrooms was evaluated and it could be applied for real used.

Downloads

Published

2015-12-26