1. การเปรียบเทียบค่าความร้อนและความหนาแน่น ของถ่านไม้อัดแท่งจากมอเตอร์ไฟฟ้าและจักรยานขับเคลื่อน

Authors

  • ดวงกมล ดังโพนทอง
  • วสันต์ ปินะเต
  • อดิศักดิ์ ฤาชา

Keywords:

เครื่องอัดแท่ง, มอเตอร์ไฟฟ้า, จักรยานขับเคลื่อน, ถ่านไม้อัดแท่ง, Extruder, Electrical Motor, Bicycle Drive, Charcoal Briquette

Abstract

ถ่านไม้บดด้วยเครื่องบดในส่วนผสมถ่านบด 2,000 กรัม : แป้งมัน 500 กรัม (อัตราส่วน 4:1) และน้ำถูกนำมาอัดด้วยเครื่องอัดแท่งแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3.5 แรงม้า และจักรยานอัดแท่งทำการบันทึกเวลาที่ใช้ในการอัดแล้วนำถ่านอัดแท่งไปผึ่งแดดเพื่อกำจัดความชื้น และทดสอบหาค่าความร้อน และค่าความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง นอกจากนี้ยังหาระยะเวลาในการติดไฟและหาระยะเวลาในการเผาไหม้

ผลการวิจัย พบว่ามอเตอร์ไฟฟ้าใช้ระยะเวลาในการอัดเฉลี่ย 4.29 นาที และจักรยานอัดแท่งใช้ระยะเวลาในการอัดเฉลี่ย 4.50 นาที ค่าความร้อนมีค่า 22.68 MJ/kg และ 23.34 MJ/kg ตามลำดับ ค่าความหนาแน่นมีค่า 907.43 kg/m3 และ 838.57 kg/m3 ตามลำดับ ระยะเวลาในการติดไฟเฉลี่ย 6 นาที และ 4.33 นาที และระยะเวลาในการเผาไหม้เฉลี่ย 5.17 ชั่วโมง และ 4.24 ชั่วโมง ตามลำดับ


A Comparison of the Heating Value and Density of Charcoal Briquettes Manufactured by Electric Motor and Bicycle-Powered Compressors.

This study compares the heating value and density of charcoal briquettes manufactured by electric motor and bicycle-powered compressor. 2,000 grams of ground charcoal, 500 grams of tapioca flour (mixed at a ratio of 4:1) and water were mixed and compressed using a 3 hp electric motor and by using a bicycle-powered compressor.

The compression time was recorded and the briquettes were sun-dried to reduce moisture. The briquettes were tested for calorific value, density, the lighting and burning time.

The findings showed that the compression time of the electric motor was 4.29 minutes while the compression time of the bicycle-powered compressor was 4.50 minutes. The heating values of fuel from the electric motor were 22.68 MJ/kg while those from the bicycle-powered compressor were 23.34 MJ/kg. The density was 907.43 kg/m3 and 838.57 kg/m3. The lighting periods were 6 minutes and 4.33 minutes. The burning periods were 5.17 hours and 4.24 hours, respectively.

Downloads