2. การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง

Authors

  • ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
  • เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
  • ปัญญา พลรักษ์
  • ประสงค์ หน่อแก้ว
  • นิวัติ กิจไพศาลสกุล
  • สมพร ติ๊บขัด

Keywords:

การออกแบบและสร้าง, ระบบขนถ่ายสินค้า, สายพานลำเลียง, Design and Creation, Material Handling System, Conveyer

Abstract

งานวิจัยเรื่อง การออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง (กรณีศึกษา : บริษัท ซีพีเอฟ  เทรดดิ้ง จำกัด สาขาลำปาง) มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างระบบสายพานลำเลียง และทดสอบหาประสิทธิภาพในการขนถ่ายกล่องสินค้า ซึ่งทางผู้วิจัยได้ออกแบบระบบสายพานลำเลียงให้มีความยาว 6 เมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร ควบคุมความเร็วและปรับทิศทางการเคลื่อนที่ด้วย Inverter 1 เฟส 220 โวลต์ ขับมอเตอร์ 3 เฟส 2 แรงม้า และมีระบบการนับจำนวนกล่องสินค้าที่มีความแม่นยำ เพื่อแก้ปัญหาความเสียหายของกล่องและการนับจำนวนสินค้าที่ผิดพลาด โดยพนักงาน จากการทดสอบการทำงานพบว่า ระบบการนับสินค้าของชุดสายพานลำเลียงมีความแม่นยำร้อยละ 100 มีประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้าร้อยละ 180 เมื่อเทียบกับการขนถ่ายโดยใช้พนักงาน หรือลดระยะเวลาลง 34.6 วินาที สามารถนำไปใช้งานขนถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการโลจิสติกได้จริง

The Design and Building of a Conveyor-Belt System (Case study : CPF Trading Co.,ltd. Lampang  Branch).

The purposes of this research were to design and develop a conveyor-belt system and to test the efficiency of the system. The conveyor belt was 6 meters long and 70 centimeters wide. Its speed and the direction of travel was controlled by a 1 phase 220 volt inverter connected to a 3 phase, 2 horsepower motor. The inverter was equipped with a counting system to solve problems with damaged boxes and the miscounting of goods by workers.

The findings showed that the counting system of the conveyor belts was 100% accurate. Its efficiency in terms of cargo handling was 180% of that of workers and the handling time was reduced by 34.6 seconds. This shows that the conveyor-belt system can be used for cargo handling by the logistics operators.

Downloads