3. การปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับคลังกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

Authors

  • นิธิศ ปุณธนกรภัทร์
  • ชัชพล มงคลิก

Keywords:

การจัดการคลังสินค้า, การเพิ่มประสิทธิภาพ, กล่องบรรจุภัณฑ์, Warehouse Management, Productivity Improvement, Packaging Materials

Abstract

งานวิจัยการปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้าสำหรับคลังกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าได้สูงขึ้น โดยสถานประกอบการตัวอย่างเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งประสบปัญหาการใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายกล่องบรรจุภัณฑ์นานกว่าเวลามาตรฐานของทางสถานประกอบการกำหนด โดยมีวิธีการดำเนินงานวิจัยมีคือ สำรวจชนิด ของกล่องบรรจุภัณฑ์และปริมาณที่จัดเก็บ ศึกษาการทำงานขั้นตอนการเบิกจ่ายกล่องกล่องบรรจุภัณฑ์ และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานย่อยโดยการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพการไหลของกิจกรรม และการแบ่งประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์โดยใช้หลักการวิเคราะห์ ABC

จากการปรับปรุงการปฏิบัติงานในคลังสินค้า พบว่า ขั้นตอนการเบิกจ่ายกล่องบรรจุภัณฑ์ใช้เวลาเฉลี่ยลดลง 11.54 นาทีต่อใบเบิก หรือคิดเป็นร้อยละ 49.48 ปริมาณกล่องบรรจุภัณฑ์ภายในคลังสินค้าลดลง 106,345 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.71 และความถูกต้องของคลังกล่องบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และไม่พบปัญหากล่องชำรุดจากการปฏิบัติงานในคลังสินค้า

Improvement of an Agricultural Products Packaging Warehouse Management System.

The research involves improving a warehouse management system used at an agricultural products packaging warehouse, in particular reducing the time for the requisition of packaging. The research procedures involved surveying the packaging types, assessing the inventory, examining the requisition process, identifying the operational time, and classifying the packaging materials through ABC analysis.

After the warehouse management system was improved, it was found that the time spent to requisition packaging was reduced to an average of 11.54 minutes per request (down 49.48%), the cost of the stock held dropped by 106345 BHT, the accuracy of the packaging inventory increased by 32%, and problems with defective packaging were no longer found.


Downloads

Published

2016-06-10