5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การให้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

Authors

  • พุทธพร ไสว

Keywords:

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ขนส่งสาธารณะ, Geographic Information System, Public transportation

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ การดำเนินงาน วิจัยได้ทำการศึกษาความต้องการระบบ (Functional Requirement Study: FRS) โดยเทียบเคียง การให้บริการข้อมูลขนส่งสาธารณะกับเมืองต้นแบบ 3 เมือง คือ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ             กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อศึกษาความแตกต่าง (Gaps) จากนั้นทำการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศและข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการเครื่องมือในระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจำลอง แล้วนำผลการวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ในการออกแบบ พัฒนาระบบ ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ทดสอบระบบ และเผยแพร่ผลผลิตของระบบในรูปแบบของแผนที่อินเทอร์เน็ต (Internet-based map) แผนที่กระดาษ (Paper-based map) และข้อมูลสาธารณะ (Open data) เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่สนใจสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการศึกษาและ พัฒนาต่อไป ผลการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพและผลผลิตของระบบ พบว่าความพึงพอใจ ประสิทธิภาพของระบบ แผนที่อินเทอร์เน็ต แผนที่กระดาษและข้อมูลสาธารณะ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 3.85 3.75 และ 3.70 ตามลำดับ 

Geographic Information System for Public Transportation Service in Nakhon Sawan Municipality, Thailand.

This research involves the design and development of a geographic information system for gathering, collecting, and publicizing data on public transportation services in Nakhon Sawan municipality. A functional requirement study was conducted to gather information by benchmarking with 3 European cities: London (Britain), Berlin (Germany), and Paris (France). Product, data and modeling analysis were carried out. Using Quantum GIS (QGIS), the results of the analysis were used to design, develop and test the system. The system’s products were distributed through internet-based map, paper-based, and open data format for organizations and the public to use.

Analysis of the system indicated that its efficiency, and the internet-based map, paper-based map, and open data were evaluated at 3.80, 3.85, 3.75, and 3.70 respectively (on a 5-point scale).

Downloads

Published

2016-06-10