7. การผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะชุมชน : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Authors

  • วสันต์ ปินะเต
  • ดวงกมล ดังโพนทอง

Keywords:

เชื้อเพลิงขยะ, RDF-5, พลังงานทดแทน, Refuse Derived Fuel, Renewable Energy

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและดำเนินการนำขยะชุมชนมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงแข็งในรูป RDF-5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบสาธิตการผลิตเชื้อเพลิงชนิด RDF-5 จากขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งการศึกษาต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 ผลการวิจัยพบว่าสามารถผลิตเชื้อเพลิง RDF-5 ได้ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ของเชื้อเพลิง เป็นไปตามค่ามาตรฐานการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 เป็นการนำขยะภายในมหาวิทยาลัยมาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 ซึ่งขยะที่นำมาใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงขยะ RDF-5 ประกอบด้วย พลาสติก ใบไม้ และกระดาษ โดยใช้แป้งมันและปูนขาว     เป็นตัวประสาน โดยทำการศึกษา 5 อัตราส่วน คือ 1:1:1/0.0:0.2, 1.5:1:1/0.1:0.1, 1:1.5:1/0.1:0.1, 1:1:1.5/0.1:0.1, 1:1:1/0.1:0.1 จากการศึกษานี้พบว่า เชื้อเพลิงขยะ RDF-5 อัตราส่วนที่ 1:1:1/0.1:0.1 เป็นอัตราส่วนที่มีค่าความร้อนสูงสุดที่ 26.352 MJ/kg ซึ่งไม่ควรน้อยกว่า 19.00 MJ/kg  ตามข้อกำหนดในมาตรฐาน  มก.-ธ.ก.ส. และมาตรฐาน ASTM และพบว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ของเชื้อเพลิง RDF-5 อยู่ที่ 2.645 บาท/กิโลกรัม

Production of Refuse-Derived Fuel-5 (RDF-5) from Municipal Waste:  A Case Study involving Rajabhat Mahasakham University.

This project focuses on the production of refuse-derived fuel-5 (RDF-5) made from university waste and the cost of its production. The study found that the waste could be used to produce RDF-5 and the characteristics of RDF-5 are in the standard range. The production process consists of the selection of waste produced on the university campus, including plastic materials, leaves and paper with tapioca flour and lime used as a binder. The wastes were mixed at 5 ratios 1:1:1/0.0:0.2, 1.5:1:1/0.1:0.1, 1:1.5:1/0.1:0.1, 1:1:1.5/0.1:0.1 and 1:1:1/0.1:01. The result showed that the mixture of 1:1:1/0.1:0.1 produced the highest amount of heating, at 6,619.46 kcal/kg. The amount is in the standard range of BAAC and ADTM, which state that the heat produced should not be less than 5,500 or 5,000 calories/gram. The cost of RDF-5 production is 2.645 Baht/kg.

Downloads

Published

2016-06-10