9. การศึกษาและหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผลไม้มังคุดในเขตจังหวัดจันทบุรี

Authors

  • ศศินภา บุญพิทักษ์
  • กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
  • สำราญ ชำโสม

Keywords:

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ผลไม้มังคุด, แผนผังกิจกรรมกระบวนการ, แผนผังสายธารคุณค่า, The supply chain management, Mangosteen Fruit, Process Activity Mapping, Value stream mapping

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แผนผังกิจกรรมกระบวนการร่วมกับแผนผังสายธารคุณค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาความสูญเปล่าทางด้านเวลาของห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุด จากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พ่อค้าคนกลาง ล้ง ผู้ส่งออก จำนวน 398 ราย พบความสูญเปล่าทางด้านเวลาในเส้นทาง เกษตร-พ่อค้าคนกลาง-ล้ง-พ่อค้าส่งออก พบเวลารอคอย (Delay) 2,046.14 (ร้อยละ 21) เป็นกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าจำนวน (19 กิจกรรม (ร้อยละ20.21)) โดยกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า อันได้แก่ การขนส่งผลผลิตของเกษตรกรนำไปจำหน่ายลูกค้าไม่ประจำทั่วไป พ่อค้าคนกลางที่ใช้เวลาในการรอซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้เต็มคันรถ และล้งผู้รวบรวมผลผลิตจัดหาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า ตามลำดับ จากนั้นเสนอหาแนวทางเพื่อลดความสูญเปล่าดังกล่าวด้วยหลักการ ECRS พบว่าเกษตรผู้ปลูกควรมีการวางแผนการขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด และควรมีการตรวจเช็คและตั้งอุณหภูมิตู้ก่อนทุกครั้งจะสามารถลดเวลารอคอยได้เท่ากับ 333.09 นาที (ร้อยละ 3.41) ซึ่งเวลาที่ลดลงดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุดในเขตจังหวัดจันทบุรี

Study and Analysis of the Supply Chain Management of Mangosteen Producers in Chanthaburi Province.

This applied research employs Process Activity Mapping (PAM) with Value Stream Mapping (VSM) to analyze time wasted in the supply chain management of mangosteen businesses. The research participants comprised 398 people: mangosteen growers, merchants, traders, and exporters.
The research showed that time was wasted on logistics routes, waiting time and other non-value-added activities, including the transport of agricultural products to non-regular customers, time spent by merchants waiting for products to accumulate to fill transport containers, and the traders’ failures to meet the demand of the customers.

The research used ECRS theory to find ways to reduce time and eliminate lost time. The research suggested that the farmers should make a sales plan beforehand and that the temperature of the containers should be set and checked to reduce the waiting time. This time reduction could increase the overall efficiency of the logistics and supply chain of mangosteen businesses in Chanthaburi province.

Downloads

Published

2016-06-10