2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง กรณีของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

Authors

  • ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

Keywords:

ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, Diabetes Mellitus, Hypertension, decision support system

Abstract

ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง กรณีของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อนำไปใช้ประกอบการจำแนกประชากรเป็น 7 กลุ่มตามหลักเกณฑ์ของปิงปองจราจรชีวิต 7 สี (วิชัย เทียนถาวร, 2556) จากการสำรวจเบื้องต้นพบปัญหาความคลาดเคลื่อนในการจัดแยกประชากรตามกลุ่มสี ซึ่งทำให้ไม่สามารถระบุจำนวนประชากรในกลุ่มสีต่างๆ ได้อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากปริมาณข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล และการบันทึกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในการพัฒนาระบบจึงได้มีการนำเอาตัวแปรจำนวน 10 ตัวแปรตามหลักเกณฑ์ในการคัดกรองมาทำการสร้างเป็นโมเดล โดยการใช้เทคนิค Decision Tree และเทคนิค K – nearest neighbor และทำการทดสอบโมเดลด้วยเทคนิค 10 Fold Cross Validation พบว่าเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจให้ค่าความถูกต้องที่ดีกว่าคือร้อยละ 96.45 เมื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพจากการใช้งานมีความถูกต้องในการทำนายที่ร้อยละ 88.65 และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นด้านประสิทธิภาพของระบบอยู่ที่ 4.08

A Decision Support System for Analyzing the Risk of Two Chronic Diseases : Diabetes Mellitus and Hypertension


The aim of this research is to develop a decision support system for analyzing the risk of chronic disease in case of diabetes and hypertension. For classify people into 7 groups. The problem of collected data is the size of the database that contains a lot of information, and storing the data is incomplete. Therefore, the development used 10 variables for screening to create a model. By using Decision Tree technique and K - nearest neighbor technique and tested model with 10 Fold Cross Validation.  The results showed that decision trees technique has most accurate. The accuracy is 96.45%. In performance test, the average of correct is 88.65 percent and the opinion of performance from stakeholder of the relevant is 4.08

Downloads

Published

2016-12-19