6. การประเมินปัจจัยเสี่ยงท่าทางการทำงานในกระบวนการผลิตเส้นขนมจีน : กรณีศึกษา

Authors

  • พงศกร สุรินทร์
  • มนินทรา ใจคำปัน
  • กิตติพงษ์ ประสงค์การ
  • วุฒิไกร กันทะหมื่น
  • อจลวิชญ์ แสนป่ง

Keywords:

การยศาสตร์, การประเมินความเสี่ยง, การประเมินร่างกายส่วนบนแบบรวดเร็ว, Ergonomics, Risk Assessment, Rapid Upper Limb Assessment

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงท่าทางการทำงานในกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนโดยประเมินความเสี่ยงจากการทำงานโดยหลักทางการยศาสตร์ทั้งหมด 2 วิธี 1.ประเมินด้วยค่าดัชนีความผิดปกติวิธี Abnormal Index : AI และ 2.ประเมินจากท่าทางการทำงานด้วยวิธี Rapid Upper Limb Assessment : RULA จากผลการวิจัย พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย Abnormal Index : AI = 4.08 ซึ่งหมายถึง รับไม่ได้แก้ไขทันที และผลการประเมินท่าทางการทำงานด้วยวิธี Rapid Upper Limb Assessment : RULA ค่าเฉลี่ย = 7 ซึ่งหมายถึง งานนั้นมีปัญหาด้านการยศาสตร์ที่ต้องปรับปรุงโดยทันที

Risk Assessment of Working Postures in Noodle Production : Case Study


The objective of this research is to assess the risk of working postures in noodle production based on two methods of ergonomics risk assessment; Abnormal Index (AI) and Rapid Upper Limb Assessment (RULA). The results show that the AI Index is at 4.08 suggesting that the task requires immediate change and that the RULA index is at 7 suggesting that the task requires an immediate improvement of ergonomics.

Downloads

Published

2016-12-19