9. การออกแบบและสร้างชุดสปาร์คเทสเตอร์เพื่อทดสอบสายไฟฟ้า

Authors

  • ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

Keywords:

สปาร์คเทสเตอร์, IEC 62330, Spark Tester

Abstract

บทความวิจัยนี้มาจากการออกแบบและสร้างชุดสปาร์คเทสเตอร์แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 15 kV โดยการทำงานของระบบ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือส่วนชุดเครื่องสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 15 กิโลโวลต์ สามารถปรับตั้งการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ตั้งแต่ 0 – 15 กิโลโวลต์ ประกอบด้วยกัน 4 ภาคได้แก่ ภาคขยายกำลัง (Power Amplifier), ภาคจ่ายไฟ (Power Supply) ภาคควบคุม (Control) และภาคแสดงผล (Display) ส่วนที่ 2 คือส่วนชุดทดสอบฉนวนของสายไฟด้วยอุปกรณ์โซ่ลูกปัด (Bead Chain) โดยผลการทดสอบสามารถตรวจสอบจุดบกพร่องของฉนวนสายไฟ ขนาดเบอร์ 10, 16 และ 25 ตารางมิลลิเมตร วงจรทำงานเมื่อชุดสร้างแรงดันจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชุดทดสอบสายไฟ (Bead chain) ต่อกับขั้วบวก ส่วนขั้วลบ จะต่อเข้ากับปลายของสายไฟที่เป็นทองแดง เมื่อนำสายไฟที่ชำรุดผ่านชุดโซ่ลูกปัด ทำให้เกิดครบวงจรเกิดกระแสไหลทำให้ชุดควบคุมจับสัญญาณได้สามารถตัดวงจรภาคจ่ายไฟฟ้าและเกิดสัญญาณไฟกระพริบและสัญญาณเสียงเตือน

Design and Construction of Spark Tester for Electric wires


This research is derived from the design and construction of the 15 kV DC voltage spark tester. There are 2 parts of circuit components : The first part consists of the generator of 15 kV DC voltage which is adjustable from 0 to 15 kV and is equipped with four parts namely power amplifier, power supply, control and display. The second part consists of the tested circuit of wire insulation with bead chain. The results show that the spark tester can detect flaws in insulation surface on insulated wire sizes 10, 16 and 25 Sq.mm respectively. The circuit is completed as the generator supplied electricity voltage to the bead chain through anode while the cathode is connected at the end of the copper wire. When the defected wire is connected to the bead chain, it will cause the closed circuit and the flow of electricity current. The controller then detects the error signal and isolates the circuit prompting the flashing light and beeping alarm.

Downloads

Published

2016-12-19