ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้ง ของร้านขายแก๊ส โดยวิธี AHP

Authors

  • กันต์ธมน สุขกระจ่าง

Keywords:

การตัดสินใจ, การเลือกทำเลที่ตั้ง, วิธี AHP, Decision making, Location, AHP

Abstract

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านขายแก๊สโดยวิธี AHP มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านขายแก๊สโดยการจำลองแบบ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ตัดสินใจเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจ ในการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของร้านขายแก๊ส โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 7 ราย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่างเต็มที่ในการจำลองแบบ และนำข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาทำการสร้างแบบจำลอง เพื่อทำการเปรียบเทียบค่าน้ำหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ผลการวิเคราะห์น้ำหนักของปัจจัยหลัก พบว่า ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลัก เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านรายละเอียดของสถานประกอบการ (0.409) ด้านแหล่งวัตถุดิบ (0.340) ด้านแหล่งลูกค้า (0.211) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (0.132)

The impact factor of decision to select location of gas  retailer By AHP

   The aim of the research was to study the procedures of the decisions to select a gas shop location by gas retailers with the means of AHP. The selection of the gas shop location depended upon the decision making process by management or the local authority with proposed sampling of 7 cases because such groups had fully cooperated to collect data.

   The analysis of this study used information from documentation and other factors to form a model for comparing the main factors with secondary factors.

   The results of the weight of the main factors indicated that the important weight value of the main factors sorted in descending order were as follows: Details of establishment (0.409) Source of raw materials (0.340) Source of customer (0.211) and facilities (0.132)

Downloads

Published

2017-06-16