การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ

Authors

  • ธนะรัตน์ รัตนกูล

Keywords:

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม, ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร, อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ, Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness, Steel manufacturing

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) และเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ในอุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูล โดยเริ่มจากการเลือกเครื่องไวร์เมชเป็นเครื่องจักรตัวอย่างและประเมินความพร้อมในการประยุกต์ใช้ TPM ของโรงงานกรณีศึกษาพบว่า มีความพร้อมในการดำเนินงาน เสาที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง เสาที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เสาที่ 3 การบำรุงรักษาตามแผน และเสาที่ 4 การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ผลการดำเนินการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (เสาที่ 1) สามารถลดเวลาปรับตั้งเครื่องไวร์เมช ที่หัวอาร์คล่างร้อยละ 61.58 และหัวอาร์คบนร้อยละ 46.67 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (เสาที่ 2) สามารถแก้ไขปัญหาจุดยากลำบาก และปลดป้ายออกทั้งสิ้น 10 ป้าย รวมถึงการลดเวลาในการทำความสะอาดเครื่องจักรลงร้อยละ 17 การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรร้อยละ 10.5 และการหล่อลื่นเครื่องจักรร้อยละ 9.8 การบำรุงรักษาตามแผน (เสาที่ 3) สามารถแก้ไขจุดบกพร่องที่ทำให้เครื่องจักรเกิดการขัดข้องที่มีการหยุดแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยสาเหตุจากการแตกร้าวของใบเลื่อย ซึ่งสามารถลดความถี่ในการเกิดใบเลื่อยแตกร้าวลงร้อยละ 61.32 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ (เสาที่ 4) ด้วยการประเมินความจำเป็นในการพัฒนาทักษะของพนักงานฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานกรณีศึกษาในการจัดเตรียมระดับของเนื้อหาในการฝึกอบรมที่เหมาะสมในอนาคต และจากการดำเนินงานในเสาหลักต่าง ๆ ของ TPM ส่งผลให้ค่า OEE จากเดิมร้อยละ 34.98 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.09

Total Productive Maintenance for Improving Overall Equipment Effectiveness in Steel Manufacturing

The purpose of this research was to apply Total Productive Maintenance (TPM) in the steel manufacturer and increase Overall Equipment Effectiveness (OEE) by means of in-depth interviews to collect data. First a wire mesh machine was chosen to be used the sample machine and to assess the availability of the application with eight pillars of TPM. The factory under study has 4 of pillars available for implement, these include pillar 1: Individual Improvement, Pillar 2: Autonomous Maintenance, Pillar 3: Planned Maintenance and Pillar 4: Education and Skill. The last one is evaluate the Overall Equipment Effectiveness (OEE). The result of Individual Improvement (pillar 1) to reduce the time adjustment of the wire mesh machine was 61.58% at the down welding head and 46.67% at the top welding head. The autonomous maintenance (pillar 2) that can resolve the difficulty point and unlock badges out of 10 TAG and reduce time in cleaning the equipment down to 17%, condition monitoring equipment to 10.5% and lubrication equipment to  9.8%. The planned maintenance (pillar 3) can fix equipment failure that has a minor-stop, the blade cracking with the why-why analysis techniques in defining the root causes can reduce the frequency of the blade cracking down to 61.32%, and the training and skills development (pillar 4) by creating a training system with an assessment of the needs to improve the skills of production workers and maintenance to prepare the factory under study levels of training content to be used in the future was prepared. The implementation of TPM resulted in OEE increasing from 34.98% to 49.09%.

Downloads

Published

2017-06-16