การวิเคราะห์คาบเวลาของสัญญาณไฟจราจร โดยการจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Authors

  • นคร ไชยวงศ์ศักดา
  • ประเวช อนันเอื้อ
  • นิเวศ จีนะบุญเรือง
  • เสกสรรค์ วินยางค์กูล
  • ขวัญเรือน สินณรงค์
  • ชยากร พุทธกำเนิด
  • พัชริดา ดินดาน
  • สุชัญญา สามชัย
  • ปิยะมาศ เครือวงศ์

Keywords:

ไฟจราจร, จำลองสถานการณ์, โปรโมเดล, Traffic light, Simulation, ProModel

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการสัญญาณไฟจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีอยู่ 2 จุด ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา 7.45 - 8.15 น. ซึ่งมีการจราจรหนาแน่นที่สุด โดยทำการเก็บข้อมูลอัตราการมาของรถยนต์ในแต่ละแยก และการไหลผ่านของรถ เมื่อเป็นไฟเขียวในแต่ละครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วทำการวิเคราะห์หาการกระจายตัวของข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Stat::Fit และทำการจำลองสถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบในการตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อทำการปรับปรุงจำนวน 6 รูปแบบ โดยใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ ProModel ผลการศึกษาพบว่าการตั้งสัญญาณไฟแบบที่ 6 และแบบที่ 4 ซึ่งมีการเพิ่มระยะเวลาของไฟเขียวในเส้นทางที่มีรถมาจำนวนมากให้มากกว่าเดิม จะทำให้มีระยะเวลาเฉลี่ยที่รถอยู่ในระบบต่ำสุดเท่ากับ 70.05 วินาที และ 52.27 วินาที ลดลงจากสถานการณ์ปัจจุบันร้อยละ 14.37 และร้อยละ 12.6 ตามลำดับ

Analysis of Traffic Signal Timing period by Simulation A case study of Chiang Rai Rajabhat University

This study proposes effective traffic signal management on working days during 7.45 - 8.15 AM that has the worst traffic congestion in Chiang Rai Rajabhat University which has 2 intersections. Car arrival rate and a number of car flow when a green light were collected in 1 week then tested by Stat::Fit for fitting probability distributions to data. And current situation and 6 alternative models were built by ProModel to analyze a system. The simulation results showed that using the sixth and the fourth model that increased a green light time for the roads which have more arrival rate provided a minimum average time that cars spent in system.               They were 70.05 second and 52.27 second which decreased from current situation 14.37% and 12.6% respectively.

Downloads

Published

2017-06-16