วิธีการการพยากรณ์ความต้องการปุ๋ยเคมี กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

Authors

  • ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์

Keywords:

การพยากรณ์, ปุ๋ยเคมี, สหกรณ์การเกษตร, สินค้าคงคลัง, Forecasting, Chemical fertilizer, Agricultural cooperative, Inventory

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ปริมาณปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมเพื่อนำผลการพยากรณ์ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังของสหกรณ์การเกษตรชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลปุ๋ยเคมีและเลือกชนิดปุ๋ยเคมีตามทฤษฎีของพาเรโต 20/80 ซึ่งมีรหัสปุ๋ยเคมีที่ถูกเลือกดังนี้ CF201 CF202 CF229 และ CF204 จากนั้นทำการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอนุกรมเวลา โดยทุกชุดข้อมูลมีปัจจัยแนวโน้มและฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงเลือกการพยากรณ์ 2 วิธี คือการพยากรณ์แบบแยกส่วนในรูปแบบการคูณและการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลต์-วินเทอร์ที่มีอิทธิพลฤดูกาลแบบคูณ และทำการพิจารณาค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ในการเลือกวิธีและช่วงเวลา พบว่ารหัสปุ๋ยเคมี CF201 CF229 และ CF204  มีค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เท่ากับ 12.51 11.42 และ 5.43 ด้วยวิธีการแยกส่วนในรูปแบบการคูณ และมีช่วงเวลาในการพยากรณ์เป็นรายไตรมาส ส่วน CF202 ค่าเฉลี่ยร้อยละความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ เท่ากับ 9.58 ด้วยวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลต์-วินเทอร์ ที่มีอิทธิพลฤดูกาลแบบคูณ และมีช่วงเวลาในการพยากรณ์เป็นรายเดือน เมื่อนำวิธีการพยากรณ์ ทั้ง 2 วิธี ไปประยุกต์ใช้พบว่าสามารถลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังของรหัสปุ๋ยเคมี CF201 CF202 CF229 และ CF204 ซึ่งคิดเป็นเงินที่สามารถลดลงได้ 25,670 บาท 13,954 บาท 9,300 บาท และ 4,354 บาท ตามลำดับ

Forecasting Demand for Chemical Fertilizer : A Case Study of  Ta Bong Chum Agricultural Cooperative, Nakhon Sawan Province

The objective of this research is to find the most appropriate forecasting method for the Agricultural Cooperative Chum Ta Bong, Nakhon Sawan Province, in order to aid in development of a new policy on inventory control. The research starts with the study and selection process using Pareto’s approach. The chemical fertilizer codes are CF201, CF202, CF229 and CF204. After making a time series analysis which every set of experimental data facing seasonal effects, two types of forecasting methods are used as research methodologies which are multiplicative models and holt winters exponential smoothing with seasonal effects. By considering the Mean Absolute Percent Error value using the multiplicative method with quarterly purchasing data, this research finds that CF201, CF229 and CF204 generate the value of Mean Absolute Percent Error equivalents to 12.51, 11.42 and 5.43 respectively. While using Holt winters exponential smoothing, CF 202 generates the value of Mean Absolute Percent Error equivalent to 9.58. It is also discovered that by using Holt winters exponential smoothing with monthly collected data and seasonal effects, when applied to two forecasting methods the reduction of cost of inventory management for chemical fertilizers CF201, CF202, CF229 and CF204,  is reduced to 25,670 Baht, 13,954 Baht, 9,300 Baht and 4,354 Baht respectively.

Downloads

Published

2017-06-16