พัฒนาระบบการจัดการการดำเนินงานและช่วยในการตัดสินใจในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของมะเยาหินและการแปรรูป

Authors

  • ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
  • ญาดา ตาเมืองมูล

Keywords:

การดำเนินงาน, การตัดสินใจ, การศึกษาปัจจัย, มะเยาหิน, Operation, Decision, Study of factor, Limestone

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและช่วยในการตัดสินใจของการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะเยาหินเพื่อควบคุมคุณภาพของซอฟต์แวร์ให้ระบบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานด้วยกิจกรรมประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ และเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบการจัดการการดำเนินงาน และช่วยในการตัดสินใจในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะเยาหิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยทั้งหมด 13 อำเภอ รวมจำนวน 20 คน การดำเนินการวิจัยใน 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลเฉพาะของมะเยาหิน จำนวนและการกระจายตัวของพืชมะเยาหินในจังหวัดลำปาง 2) การดำเนินการกิจกรรมการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในการดำเนินการกับ phase ต่าง ๆ ของ Water Fall Model 3) ผลจากการพัฒนาซอฟต์แวร์และกิจกรรมการประกันคุณภาพ โดยในเฟสของการรวบรวม  ความต้องการและเฟสการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ได้เลือกวิธีการ Walkthrough 4) ในเฟสการพัฒนาโปรแกรมและทดสอบระบบที่พัฒนา ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคนิคการทดสอบแบบกล่องดำและการทดสอบแบบกล่องขาว ในเฟสการส่งมอบระบบให้กับผู้ใช้และสนับสนุนการใช้งานระบบ ได้เลือกใช้วิธีการ Exception และการวิเคราะห์ผลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยพบว่า (1) ระบบสามารถนำไปช่วยในการดำเนินการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ และนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยตัดสินใจ (2) ระบบสามารถช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งาน พบว่ามีความคิดเห็นด้านความสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ของระบบและด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ อยู่ในระดับมากที่สุด 

Factor affecting the development in product of the value creation mayaohin Operation Management and Decision Support System in study of factor affecting the development in product of the value creation mayaohin

This research aims to develop a support system and a decision support system to study those factors affecting the development of the production of limestone value creation by controlling the quality of the software system to be effective and to meet the requirement of users with software quality assurance activities and to assess the effectiveness and satisfaction of system operations management and the decision support system in the study of factors affecting the development in production of the value creation of limestone. The sample for this study included the management and staff of the Lampang Provincial Administrative Organization, totaling 20 people. The research was conducted in four stages: 1) To study the specific information of limestone, the amount and distribution of limestone in Lampang. 2) The operation of the software quality assurance activities during the implementation phase of the Water Fall Model. 3) Results from software development and quality assurance activities and for the requirements phase and the system design phase selected using the Walkthrough method. 4) Application development and the testing phase of the development. The researchers used a black box testing and a white box testing technique. The delivery system phase to the user and support to the system were selected using the Exception method. An analysis of the effects of feedback on the effectiveness of the system from the people involved.

The results were summarized into three points by the following objectives : (1) The system can assist in the information management and data to produce information that is useful for decision-making. (2) The system can help management use the data faster and more efficiently. (3) Results from the performance assessment by system users: It found that there were performance opinions on system functions and performance at a very high level and there are comments on the ease of use of the system at the highest level.

Downloads

Published

2017-06-16