Leading Article

Main Article Content

Kanjana Mahattanatawee

Abstract

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหารได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตอาหารให้มีความแปลกใหม่ พัฒนาเป็นอาหารสุขภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการใช้หลักการทางด้านเคมีอาหารเพื่อการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลตามที่ต้องการ ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 นี้ ที่นำเสนอการผลิตทับทิมกรอบโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยเพื่อสุขภาพ คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของน้ำตาลสกัดจากเมล็ดถั่วเขียวด้วยสารละลายเอทานอล ผลของสภาวะด่างต่อความสามารถในการกักเก็บลินาโลออลในเมทริกซ์สตาร์ชที่ผ่านการทำแห้ง นอกจากนี้ในวารสารฉบับนี้ยังนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชและการประยุกต์ใช้เป็นสารต่อต้านจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร


วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการสู่สังคม ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ รวมถึงสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mahattanatawee, K. (2018). Leading Article. Journal of Food Technology, Siam University, 13(2), I. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/136278
Section
บทบรรณาธิการ