การลดปริมาณฮีสตามีนในปลาและผลิตภัณฑ์ปลาโดยจุลินทรีย์ (Histamine Reduction in Fish and Fishery Products by Microorganisms)

Main Article Content

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ. (2015). การลดปริมาณฮีสตามีนในปลาและผลิตภัณฑ์ปลาโดยจุลินทรีย์ (Histamine Reduction in Fish and Fishery Products by Microorganisms). Journal of Food Technology, Siam University, 9(1), 1–8. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38320
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)