รังสียูวี: เทคโนโลยีใหม่สำหรับอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ : Ultraviolet Radiation: An Emerging Technology for Juice Industry

Main Article Content

กิติพงศ์ อัศตรกุล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อัศตรกุล ก. (2015). รังสียูวี: เทคโนโลยีใหม่สำหรับอุตสาหกรรมน้ำผลไม้ : Ultraviolet Radiation: An Emerging Technology for Juice Industry. Journal of Food Technology, Siam University, 10(1), 51–62. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38330
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)