Published: 2015-08-17

บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการ วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

การคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากปลาร้า

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, ชนิตา ชูพรม, อายูรีน มานะ

1-8

การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส

ปิยนุสร์ น้อยด้วง, ณัฐพร ตะเภาทอง, เกศรินทร์ มาสิลีรังสี

9-18

ผลของวิธีการหุงต่อปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องงอก

อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์, กรุณาพร ปานวรณ์, ชุติกา เกียรติเรืองไกร, สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ

30-41