กัมและมิวซิเลจจากพืช (Gum and Mucilage from Plants)

Main Article Content

ปิยนุสร์ น้อยด้วง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
น้อยด้วง ป. (2015). กัมและมิวซิเลจจากพืช (Gum and Mucilage from Plants). Journal of Food Technology, Siam University, 7(1), 1–10. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38345
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)