ฟลาโวนอยด์ในใบชา : หน้าที่ การใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์ : Tea Flavonoids: their Functions, Utilization and Analysis

Main Article Content

ณัฏฐิกา ศิลาลาย

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิลาลาย ณ. (2015). ฟลาโวนอยด์ในใบชา : หน้าที่ การใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์ : Tea Flavonoids: their Functions, Utilization and Analysis. Journal of Food Technology, Siam University, 2(1), 2–10. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38346
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)